这是一款由资深玩家制作的,类似《骑马与砍杀》玩法的,融合了沙盒、策略、经营、贸易、生存、战斗、角色扮演元素的俯视角动作射击游戏。
Всички рецензии:
Смесени (39) - 46% от 39 потребителски рецензии за тази игра са положителни.
Дата на излизане:
17 май 2018
Разработчик:
Издател:

Впишете се, за да добавите този артикул към списъка си с желания, последвайте го или отбележите, че не се интересувате от него

Игра в „Ранен достъп“

Получете незабавен достъп до играта и се ангажирайте с нейното развитие.

Забележка: Докато трае разработката на тази игра от „Ранен достъп“, е възможно по нататък тя да се промени или не. Ако не сте въодушевени да я играете в текущото ѝ състояние, тогава ще е по-добре да изчакате. Вижте дали тя ще придобие по-завършен вид. Научете още

Какво имат да кажат разработчиците:

Защо „Ранен достъп“?

“我们是一个由硬核单机游戏玩家组成的小型制作组,《血战夹皮沟》是我们的第一款游戏,游戏从立项起,共历时三年,虽然目前的版本经过多次重构与更新,实现了绝大部分既定功能,但作为一款合格的商业完成品,还缺少一些细节,存在一些遗漏。为了保证游戏正式版本的质量,在修复和完善的过程中,我们将继续沿用EA抢先体验发行的方式,在与玩家交流的过程中,逐步完善游戏。”

Приблизително колко дълго тази игра ще бъде в „Ранен достъп“?

“在完全实现既定开发目标,在制作组力所能及的范围内修复游戏中各类遗留问题之前,游戏EA测试还将持续一段时间,我们会尽一切可能,加快游戏开发工作,让正式版本早日上线。”

Как ще се различава планираната пълна версия от тази в „Ранен достъп“?

“当前版本基本上实现了游戏开发计划中的大部分内容,但距离正式版还有一些工作要做,主要包括:
1.影响游戏体验的各类遗留问题。
2.游戏系统/数值的平衡性调整。
3.更为丰富的任务,主线剧情。
4.成就系统。
5.多语言支持。
6.其他在制作组能力范围内,玩家提出的合理意见和建议”

Какво е текущото състояние на версията в „Ранен достъп“?

“当前版本实现了游戏开发计划中的绝大部分功能,但不可避免地还是会有一些遗漏,许多系统的设置在数值上也不算合理,我们希望玩家在购买之前了解EA版本游戏可能存在一些影响体验的问题,我们也会尽全力加快完善和修复游戏的进度。”

Ще има ли разлика в цената на играта по време на „Ранен достъп“ и след това?

“感谢各位玩家对游戏的关注和支持,考虑到目前游戏版本的整体体量已经接近最终的游戏开发计划体量,我们调整了游戏的定价使之与正式版匹配,这个定价将在今后维持不变。我们也会在steam允许的范围内,定期进行周期优惠活动。

再次感谢大家对工作室的支持与理解,氪金手游不倒,我们将奋斗不止!”

Как се планирате да ангажирате общността в процеса Ви на разработка?

“我们邀请各位玩家加入我们的游戏官方QQ群,直接与制作组进行交流,欢迎玩家向我们反馈游戏中遇到问题,以及对今后游戏开发工作提出宝贵的意见和建议。
《血战夹皮沟》官方游戏交流1群 489713894
《血战夹皮沟》官方游戏交流2群 746645162
《血战夹皮沟》官方游戏交流3群 701969457”
Прочетете още
български език не се поддържа

Този продукт не поддържа родния Ви език. Моля, прегледайте списъка с поддържани езици по-долу, преди да го купите

Закупуване на 血战夹皮沟

 
Всички дискусии

Докладвайте неизправности и оставете отзив за тази игра в дискусионния форум

游戏更名情况说明

致各位玩家朋友:

《血战夹皮沟》项目从立项到当前版本,已经过去三年了,在2018年5月,因为我个人的原因,我们强行发行了一个非常可怕的dome版本,并取名叫《刀客:丧家之虎》,作为一个转行从零开始进行独立游戏制作的资深游戏玩家,我错误的估计了一款游戏制作的难度,我曾计划去年7月就发行一个完整的游戏版本,认为只要喊两句空话,加点工资就能把游戏做出来,这直接导致团队中的程序相继离职,在接下来的一年多时间里,我们的小团队接连发生数次重大变故,我不得不暂停游戏更新,重新组建和培养团队。

无论如何,我从未想过要放弃这款游戏,没有程序,我们就从0开始学,没有代码,我们就从0再写一遍游戏,许多玩家还反馈音乐不太应景,我也尽自己最大的努力自学宿主,为游戏重新配乐。在这段时间里,我们不断收到一些玩家对制作组的鼓励留言,玩家群里的各位玩家朋友,也给予了我们最大的支持,这群可爱的玩家让我们更加坚定了克服困难的决心,经过一年多的重构,我们完成了一个包含了游戏既定的完整功能的版本,我认为,是时候让游戏重生了。

许多朋友问我,为什么不干脆重新发一个新游戏,反正原来的游戏也卖出多少,就让它石沉大海好了,但是按我的理解,这个事情已经超过了利益与理性的范畴。我曾经承诺,要在一个月的时间里更新完整版本,我不知道有多少玩家是冲着这句话买的一个空壳游戏,但只要有一个玩家因此买了游戏,我就应该负责到底。留言区里,不难看出有些玩家朋友对我们一年多对游戏不管不问感到深深失望,我不是一个善于表达的人,我不知道什么词汇能表达我对这些玩家深深的歉意,我唯一能做的,就是为这些玩家补上迟到一年的游戏,我不知道这样的道歉方式是不是太晚了,但我永远需要履行承诺。

为了让游戏的重生变得有意义,我们决定将游戏更名为更接地气的《血战夹皮沟》,跟之前的版本相比,现在的游戏从根本上发生了翻天覆地的改变,但作为EA阶段,它依然存在一些问题,我们会持续更新,直到它成为一个合格的独立游戏作品,游戏这条路我也会一直走下去,根据我25年的游戏经验,为玩家设计更好的硬核作品,感谢各位玩家对我们游戏的关注。

大沃电艺负责人 阿特拉斯

游戏更新预告

游戏将于下个月进行重大更新,更新内容可以参照新的游戏视频和截图。

感谢各位玩家长期关注与支持,我们回来了。
································································
《血战夹皮沟》官方游戏交流1群 489713894
《血战夹皮沟》官方游戏交流2群 746645162
《血战夹皮沟》官方游戏交流3群 701969457

Относно тази игра

《血战夹皮沟》是一款适度架空历史,融合了沙盒生存、生产建设、策略贸易、角色扮演等丰富元素的第三人称俯视角动作射击游戏。类似《骑马与砍杀》,游戏分为战略地图(大地图)和战术地图(小地图)两个部分,玩家可以在大地图上实现生产建设、策略贸易,据点战略和经营,单位招募等功能。在小地图场景上体验生存、属性技能升级、狩猎、战斗、小队策略、合成、角色扮演等元素。游戏以 1905 年前后清末民初的旧中国作为参照背景,以当时的东北地区、陕蒙地区、宁疆地区为蓝本,虚构了雪原、草原和大漠三个战略地图区域,分别从外交(日俄战争)、政治(党派之争)、经济(货币战争)三个角度展现了大时代背景下一个自由小土匪(玩家)的快乐生活。

目前游戏处于EA测试阶段,虽然游戏整体功能已经基本实现,但不可避免还会存在一些遗漏,我们会持续完善游戏,请玩家在购买前了解EA版本可能存在影响体验的风险。

游戏特色:

俯视角战斗

游戏分为战略和战斗部分,当玩家在战略地图遭遇战斗时会进入根据地形实时生成的战斗场景,进行第三人称上帝视角模式的战斗,游戏提供了大量根据基于历史的近战武器和枪械(从最原始的滑膛枪到实验型号的突击步枪)供玩家选择。

硬核生存

玩家可以在通过在战斗场景和狩猎场景中获取食物,收集物质,根据战场环境制造简单的药品和武器辅助战斗。

角色养成

玩家及玩家雇佣的角色可在战斗场景中通过杀敌获得经验值,提升等级并分配技能点,升级装备,不同的升级方式会产生截然不同的战斗体验。

战略经营

在战略地图界面,玩家需要平衡与各势力间的关系,以恰当的战术避开强力敌军,在乱世中生存发展。

据点建设

当玩家占领下一座据点或要塞,可以通过跟城镇购买资源来逐步建设自己的基地,招募更强力的单位,发展与各城镇的贸易。

政治格局

游戏中的各大派系隶属于保皇党与革命军两大政党,控制着世界中的所有城镇,玩家可以通过不同的行为影响政党在各城镇中的支持度,在沙盒世界中创造自己的历史镜像。

货币战争

全局执政支持度将深刻影响两个执政党的法定货币币值,失去支持的法定货币将贬得一文不值,如何平衡政党支持度,让手中得货币实现利益最大化,是对玩家的一项考验。

开放结局

根据政党支持度走向,游戏世界将会逐步演变为数种不同结局,所有的历史,均因玩家的行为而发生改变。*计划在EA期间逐步更新完善的内容:

主线剧情

我们将持续更新更丰富的任务种类和数条完整的,符合历史背景的故事线,让玩家能更深入这段被遗忘的历史。

游戏系统/数值的平衡调整

目前版本还存在一些细节漏洞,可能会影响游戏的整体平衡体验,我们将根据玩家的反馈,逐步优化游戏内的系统和数值,使之更为合理。

游戏系统扩展

在制作组能力范围内,我们将采纳玩家提出的合理可行的意见和建议,扩展系统的可玩性,提升游戏体验。

成就系统

说来惭愧,作为游戏开发新手,我们暂时不知道如何兼容steam的成就系统,由于手头还有大量更重要的工作,我们决定暂时将成就系统放一放,但成就肯定是要有的,玩steam游戏没有成就可还行?

多语言支持

虽然我们定位做一个面向国内玩家的硬核向游戏,但确实也有很多非母语环境的玩家给予了我们游戏充分关注,我们会在适当的时候更新多语言版本,以便感谢这些玩家的支持与厚爱。
Although we are positioned to be a hard core game for domestic players, there are also many non-native environment players who give us full attention to the game. We will update the multi-language version in due course, in order to thank these players for their support and love.

······································································································································································
感谢各位玩家对游戏的关注,大家可以加入我们的官方QQ群,直接与制作组交流对游戏的反馈和建议。
《血战夹皮沟》官方游戏交流1群 489713894
《血战夹皮沟》官方游戏交流2群 746645162
《血战夹皮沟》官方游戏交流3群 701969457

Описание на съдържание за възрастни

Разработчиците описват съдържанието така:

Възможно е тази игра да включва съдържание, което не е подходящо за всички възрасти или може би е неуместно за преглеждане на работа: Често насилие или кръвопролития, Общо съдържание за възрастни

Системни изисквания

  Минимални:
  • Изисква 64 битов процесор и операционна система
  • ОС: Windows 7/8.1/10 (64-bit)
  • Процесор: Intel Core i5-6600K or AMD Ryzen 5 1400 or better
  • Памет: 4 GB памет
  • Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 260 1GB 以上
  • DirectX: версия 11
  • Пространство за съхранение: 2 GB достъпно пространство
  Препоръчителни:
  • Изисква 64 битов процесор и операционна система
  • ОС: Windows 7/8.1/10 (64-bit)
  • Процесор: Intel Core i7-4770K or better
  • Памет: 8 GB памет
  • Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 770 / AMD RX 480 2GB 以上
  • DirectX: версия 11
  • Пространство за съхранение: 2 GB достъпно пространство

Какво казват кураторите

3 куратори са рецензирали този продукт. Кликнете тук, за да ги видите.

Рецензии от клиенти

Тип на рецензията


Тип на покупката


Език


Диапазон от дати
С цел да прегледате рецензии в даден времеви период, моля, кликнете и провлечете подбора на някоя графика по-горе или кликнете върху специфична лента.

Показване на графикатаИзиграно време
Филтриране на рецензии по потребителското изиграно време, когато рецензията е била написана:


Без минимум до Без максимум
Показване като:
Показване на графиката
 
Скриване на графиката
 
Филтри
Изключване на активността от рецензии извън темата
Няма повече рецензии, които да съответстват на зададените по-горе филтри
Коригирайте филтрите по-горе, за да видите други рецензии
Зареждане на рецензии…