Nội dung này yêu cầu ứng dụng gốc RPG Maker VX Ace trên Steam để có thể hoạt động.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
25 Thg01, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu ứng dụng gốc RPG Maker VX Ace trên Steam để có thể hoạt động.

Mua RPG Maker VX Ace - Magical School Music Pack

 

Về nội dung này

School is in, and this pack of twenty four fantastic tracks will light the halls with luminous sound! Magic is more marvelous with moving music to enchant your players and conjure an appropriate atmosphere. Set the stage for drama, romance, and pop quizzes and ensure your story comes to life with the Magical School Music Pack!

Provided in both MP3 and OGG Vorbis formats, this pack includes:

 • 24 total tracks for battles, classes, dramatic moments, dungeons, romance and bold themes!
 • Royalty free music to use in your commercial and non-commercial RPG Maker projects!

Tracklist:

1 - Battle - Daring Duelists
2 - Battle - Final Confrontation
3 - Battle - Soaring Sorcery
4 - Class - Black Magic
5 - Class - Dueling Final Exam
6 - Class - Dueling Practice
7 - Class - General Wizardry
8 - Class - Magical Creature Care
9 - Class - Peculiar Potions
10 - Class - Prophecies
11 - Drama - Dark Deeds
12 - Drama - Death and Despair
13 - Drama - Gift of Wisdom
14 - Drama - Melancholy Memories
15 - Drama - Sneaky Students
16 - Drama - Toil and Trouble
17 - Drama - Tomfoolery
18 - Dungeon - Down in the Cellar
19 - Dungeon - Secret Chambers
20 - Romance - First Kiss
21 - Romance - Innocent Hearts
22 - Theme - Magical Moments
23 - Theme - Unexpected Reunion
24 - Theme - Welcome to School

Yêu cầu hệ thống

  Minimum:
  • OS:Microsoft® Windows® XP / Vista / 7 (32-bit/64-bit)
  • Processor:Intel® Pentium® 4 2.0 GHz equivalent or faster processor
  • Memory:512 MB RAM
  • Graphics:1024 x 768 pixels or higher desktop resolution
  • Hard Drive:400 MB HD space
  Recommended:
  • Processor:Intel® Pentium® 4 2.0 GHz equivalent or faster processor
  • Memory:512 MB RAM

Các DLC khác của trò chơi này

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.