Movie Edit Pro 2018 Plus - Steam Edition is the perfect video studio. Experience video editing with powerful, flexible tools. Create perfect films with breathtaking effects. Discover Movie Edit Pro now!
Đánh giá chung:
Trái chiều (38) - 57% trên 38 người dùng đánh giá tích cực phần mềm này.
Ngày phát hành:
23 Thg10, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua MAGIX Video deluxe 2018 Plus Steam Edition

Mua MAGIX Video deluxe 2018 Plus + Music Maker Hip Hop 6

Bao gồm 2 vật phẩm: MAGIX Music Maker Hip Hop Edition 6, MAGIX Video deluxe 2018 Plus Steam Edition

-54%
-65%
$119.98
$41.40
 

Về phần mềm này

Access up to 5x faster performance and make your next film project a reality with Movie Edit Pro 2018 Plus – Steam Edition. Easily cut films in 4K and 360°. There are over 1,500 effects and transitions ready to discover.
Frame-precise video editing on up to 200 tracks, a completely redesigned Media Pool and simultaneous multicam editing for up to 4 cameras form a revolutionary approach to video editing and offer unparalleled quality. A wide range of powerful, flexible tools ensure absolute precision whether you're editing videos for the first time or an advanced user.

The most important features:


 • Video editing with tools for virtually all creative tasks
 • High-quality performance for 4K and 360° video material
 • Over 1,500 effects, transitions, menus, intros & outros
 • Smooth 4K proxy editing & multicam editing
 • Select two different modes: Timeline and Storyboard mode
 • Access even more creative freedom: With up to 200 multimedia tracks

Video editing for every skill level:

For the essentials: Storyboard mode
Select your best scenes, add transitions and set it all to music. This mode saves a ton of time, so it's great for more advanced users too.
For more details: Timeline mode
Develop your creative potential on 200 multimedia tracks.Intros/outros, transitions, titles, effects – all in perfect harmony with your recordings.

The perfect video studio

Unlimited effects
Discover over 1,500 effects including slow motion, color explosions and epic film titles. And that's just the start.
Impressive from every angle
Discover the best 360° video editing. New: Stitching for raw 360° material
Improved performance
Powered by Intel GPU hardware acceleration for smoothly editing even 4K video material.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 | 8 | 10 (64-bit)
  • Bộ xử lý: 2.4 GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Onboard, minimum resolution 1280 x 768
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Internal sound card
  • Ghi chú thêm: Supported import formats Video: (DV-)AVI, HEVC/H.265*, M(2)TS, MJPEG, MKV, MOV, MPEG-1/2/4, MXV, VOB, WMV(HD) Audio: MIDI, MP3, OGG, Surround sound/5.1, WAV, WMA Image: BMP, GIF, JPEG, TGA, TIF Supported export formats Disc: DVD, Blu-ray Disc, AVCHD disc Video: (DV-)AVI, HEVC/H.265*, MJPEG, MOV, MPEG-1/2/4, MXV, WMV(HD) Audio: MP3, Surround sound/5.1, WAV Image: BMP, JPEG *HEVC encoding requires fee-based activation. MP3 export requires installation of Windows Media Player Version 10 or higher.
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 | 8 | 10 (64-bit)
  • Bộ xử lý: 2.8 GHz
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Dedicated, at least 512 MB VRAM
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Multi-channel sound card recommended for surround sound editing
  • Ghi chú thêm: Some advanced program functions demand more of your computer's processing power. To get the most from these functions, your system should at least meet the recommended requirements. Check your operating system’s control panel for technical information about your computer.

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...