Nội dung này yêu cầu ứng dụng gốc RPG Maker VX Ace trên Steam để có thể hoạt động.

Đánh giá chung:
Khá tích cực (28) - 71% trên 28 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
3 Thg10, 2014
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu ứng dụng gốc RPG Maker VX Ace trên Steam để có thể hoạt động.

Mua RPG Maker VX Ace - Luna Engine

 

Về nội dung này

Tired of looking at the same old default battle layout? Want to change elements from the default menus but don't know where to start? The Luna Engine can help you with that!

Luna Engine is a series of scripts created with people with little to no programming knowledge in mind. With the Luna Engine in your arsenal, you will have the freedom to manipulate RPG Maker's default GUIs and modify them according to your own vision! Luna Engine can also be useful for seasoned programmers, providing a solid core base you can build up on. Compatibility and other Luna Discussions can be found here.

Features:
 • Easily create new menus using the default windowskin of your game, or import your own graphics for full customization.
 • Create intricate battle menus to display information how you want to. Little to no scripting knowledge is required! Just modify the configuration scripts.
 • Demos are packaged alongside the engine to introduce you to some sample script functions, which can also be used in your own games.
 • A wide range of scripts are already compatible with the engine. These range from Yanfly's scripts to Yami's side-view battlers. (Script compatibility support is currently limited but expanding every day to include all possible options.)

Yêu cầu hệ thống

  Minimum:
  • OS:Microsoft® Windows® XP / Vista / 7 (32-bit/64-bit)
  • Processor:Intel® Pentium® 4 2.0 GHz equivalent or faster processor
  • Memory:512 MB RAM
  • Graphics:1024 x 768 pixels or higher desktop resolution
  • Hard Drive:400 MB HD space
  Recommended:
  • Processor:Intel® Pentium® 4 2.0 GHz equivalent or faster processor
  • Memory:512 MB RAM

Các DLC khác của trò chơi này

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Đang tải nhận xét...