SUPERHOT is the first person shooter where time moves only when you move. No regenerating health bars. No conveniently placed ammo drops. It's just you, outnumbered and outgunned, grabbing weapons off fallen enemies to shoot, slice, and maneuver through a hurricane of slow-motion bullets.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (74) - 91% trên 74 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (10,025) - 85% trên 10,025 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
25 Thg02, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua SUPERHOT

Mua SUPERHOT MIND IS SOFTWARE BUNDLE BỘ (?)

Bao gồm 2 vật phẩm: SUPERHOT, SUPERHOT VR

 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (49)

4 Tháng 4

Patch Update Vol.8 (1.0.11)

Hi there

How about that? Another day, another patch.
This time we showed a bit more love towards Linux players.
Let's see what bugs had to say night-night this time:

 • Fixed game crashing on Linux.
  Some Linux players couldn't run the game. Now they can. Yay.

 • Spread the system achievement available for Linux players.
  Linux achievement hunters will be finally able to max out.

 • Rebaked lightmaps on some levels for Linux version.

 • Fixed Pumpkin Spiced achievement not working for some players.

 • Fixed font size and typos in piOS menu

 • Removed minor bugs on both Linux and Windows version.

That is all beautiful people. Have a good day.

Cheers,
Szymon form SUPERHOT Team
22 bình luận Đọc thêm

31 Tháng 1

SUPERHOT과 SUPERHOT VR을 이제 한국어로 즐겨보십시오! /SUPERHOT SPREADS TO KOREA!

SUPERHOT과 SUPERHOT VR을 이제 한국어로 즐겨보십시오!
독특하고 스타일리시한 그래픽과 함께, SUPERHOT은 FPS 장르에 혁신적인 새로운 요소를 추가했습니다. SUPERHOT의 정제되고 간결한 그래픽은 게임의 가장 중요한 요소인 물 흐르듯 부드러운 플레이에 집중할 수 있게 해줍니다. 한 편의 영화 같은 액션을 즐겨보십시오. 시간은 여러분이 움직일 때만 흐릅니다. 날아오는 총알을 셀 수 있을 정도니, 완벽한 플레이가 가능합니다. 전략과 직감에 의지해 승리하십시오. 게임을 클리어하면, 다양한 챌린지와 엔들리스 모드를 통해 자신의 한계를 시험할 수 있습니다. SUPERHOT, 그 이상을 더 원하십니까?
다수의 VR 게임상을 수상한 SUPERHOT VR은 여러분을 이제껏 경험해본 적 없는 액션 한가운데로 초대할 것입니다. 시간을 조종하십시오. 그 어떤 것도 여러분을 막을 순 없습니다. 싸우고, 훈련하고, 모든 스테이지를 정복하십시오. SUPERHOT을 발전시키십시오.
자신의 한계를 시험하며 혼란 속에서 적들을 제거할 땐, 명심하십시오. 싸워야 할 때와 피할 때를 정확히 파악하는 자가 승리한다는 사실을 말입니다.
우리와 함께하십시오. SUPERHOT 네트워크가 성장하는 걸 도우십시오. 우리의 일원이 되십시오.
지금 한국어로 만나보실 수 있습니다!언어 설정은 기본적으로 시스템의 언어를 따릅니다. 하지만 언어를 직접 변경해야한다면, 아래의 설명을 따르십시오:
- SUPERHOT: 게임 런처, 또는 게임 내 설정에서 언어를 선택할 수 있습니다.
- SUPERHOT VR: Steam에서 언어를 변경할 수 있습니다.
1) Steam 라이브러리에서 SUPERHOT VR을 우클릭한 후, "속성"을 클릭합니다.
2) "언어 설정"을 클릭하십시오.
3) 원하는 언어 코드를 입력하십시오. 한국어의 경우 "ko-KR"입니다.


SUPERHOT and SUPERHOT VR are now available in Korean!
With its unique, stylized graphics SUPERHOT finally adds something new and innovative to the FPS genre. SUPERHOT’s polished, minimalist visuals help you focus on what's most important – the fluidity of gameplay and cinematic beauty of the fight. Time moves only when you move, every bullet counts, there is no place for mistakes. Strategy and instincts bring victory. Once you finish the game, you'll get to prove yourself in various challenges and endless mode that will test your limits. Want to submerge deeper?
The critically acclaimed winner of dozens of VR games awards, SUPERHOT VR puts you right in the middle of action set in brand new levels ensuring immersion you've never felt before. Take your time. Nothing will hold you back. Fight, train, get better every stage. Let SUPERHOT develop.
Test your limits, wreck mayhem on your enemies, but be careful. He will win who knows when to fight and when not to fight.
Join us now. Help the SUPERHOT network grow. Be ONE OF US.
Now in Korean!Your language version should match your system's language, but if you need or want to change the language manually, please follow these instructions:
– SUPERHOT: you can choose your language in the game launcher or via in-game settings,
– SUPERHOT VR: you can change the language in Steam.
1) Right-click on SUPERHOT VR in your Steam library, click "Properties".
2) Click "SET LANGUAGE OPTIONS".
3) Enter your desired language code: "ko-KR" for Korean.

12 bình luận Đọc thêm

Đánh giá

“Unlike anything else I've played.”
9/10 – Polygon

“A hallmark of excellence.”
9/10 – Destructoid

“The most innovative shooter I’ve played in years.”
9.5/10 – Jimquisition

Về trò chơi nàyBlurring the lines between cautious strategy and unbridled mayhem, SUPERHOT is the FPS in which time moves only when you move. No regenerating health bars. No conveniently placed ammo drops. It's just you, outnumbered and outgunned, grabbing weapons off fallen enemies to shoot, slice, and maneuver through a hurricane of slow-motion bullets.With its unique, stylized graphics SUPERHOT finally adds something new and disruptive to the FPS genre. SUPERHOT’s polished, minimalist visual language helps you focus on what's most important – the fluidity of gameplay and cinematic beauty of the fight.

SUPERHOT Features:

 • Endless Mode – how long can you last against unyielding waves of enemies?
 • Challenge Mode – take on SUPERHOT with your bare hands, no restarts, timed runs, and more.
 • Replay Editor – edit and upload your best runs for all to see on superhot.video.
 • Extras – delve further into SUPERHOT with mini-games, ASCII art, and [redacted].


Thirty months in the making. Thousands of hours put into development and design. From its humble origins in the 7 Day FPS game jam, through a hugely successful Kickstarter campaign to a plethora of awards and nominations from industry experts, SUPERHOT is a labor of love by its independent, dedicated team and thousands of backers from all around the globe.

Already addicted? Want it to get even more real?

SUPERHOT VR awaits.

You are independent. You will not take orders.

MIND CONTROL DELETE will set you free.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel Core2Quad Q6600 2,40 GHz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 650 (1024 MB Ram)
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Bộ xử lý: Intel Core I5-4440 3,10 GHz
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 660 (2048 MB Ram)
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: OS X 10.9 or later
  • Bộ xử lý: Processor: Intel Core I5 or later
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Graphics card with 1024 MB RAM
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

500 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Đánh giá Beta MỚI!
Khi được bật thì sẽ sắp xếp đánh giá theo thang điểm hữu ích mới. Tìm hiểu thêm về tính năng này trong bài blog.
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Đã bật phiên bản beta của độ hữu ích đánh giá
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...