Nội dung này yêu cầu ứng dụng gốc RPG Maker MV trên Steam để có thể hoạt động.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
5 Thg11, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu ứng dụng gốc RPG Maker MV trên Steam để có thể hoạt động.

Mua RPG Maker MV - DS Resource Pack

 

Về nội dung này

Following the RPG Maker DS Resource Pack for VX Ace, we now have all those fantastic resources compatible for RPG Maker MV!

Over 30 sheets of Tilesets to create dungeons and towns with a variety of themes such as ice, mines, Arabic, castle and more! With Walking Sprites, Battlers, Face, Bust-up, Icons, Character Objects and 20 BGM to help turn your RPG dreams into reality!

FEATURES:

* 40 Tilesets (TileA1-TileE) to create Dungeon (Ice, Sewer, Crystal, Space, Mines) and Town (Arabian, Forest, Castle, Town)
* Over 220 Walking Sprite characters (including hero, monsters, children, animals, mine cart, airplanes, ships, etc.
* 36 Battlers (static)
* Faceset: 160 graphics (160 characters)
* Bust-up (Pictures): 160 graphics (160 characters)
* Over 30 Event Objects sheets: magic pillar, gate, sword, drain, fireplace, flame, fountain, various doors, chest and much more!
* 20 BGM Tracks (M4A / OGG formats included)
* System: Over 80 Icons (in both big and regular size)+Windowskin
* Sample Maps!
* This pack is licensed for use in RPG Makers and Visual Novel Maker only! Although most editing is permitted for this pack, Faceset and Bust-up graphics are not permitted to be edited

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • Ghi chú thêm: System supporting RPG Maker MV
  Tối thiểu:
  • Ghi chú thêm: System supporting RPG Maker MV
  Tối thiểu:
  • Ghi chú thêm: System supporting RPG Maker MV

Các DLC khác của trò chơi này

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.