Lưu ý: Game có thể chứa nội dung không dành cho mọi lứa tuổi,
hoặc không phù hợp để xem trong môi trường công sở.

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

“This Game may contain content not appropriate for all ages: Blood, Partial Nudity, Sexual Themes, Strong Language, Use of Alcohol, Violence.”

Cơ quan đánh giá địa phương của bạn yêu cầu phải nhập ngày sinh vào để tiếp tục *

Bạn có muốn ẩn các cảnh báo như thế này về sau không?

* Có vẻ như ngày tháng năm sinh được yêu cầu bởi cơ quan đánh giá địa phương của bạn. Dữ liệu này chỉ dùng cho mục đích xác thực và không thể được lưu trên máy chủ của chúng tôi. Thật thứ lỗi thay :(
Tùy chỉnh của bạn đã được thiết lập để cảnh báo bạn về loại nội dung người lớn này.
Sửa thiết lập