Lưu ý: Game có thể chứa nội dung không dành cho mọi lứa tuổi,
hoặc không phù hợp để xem trong môi trường công sở.

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

“-Panty shots -Lewd jokes & dialog -Bath scene where characters appear in towels”

Bạn có muốn ẩn các cảnh báo như thế này về sau không?

Tùy chỉnh của bạn đã được thiết lập để cảnh báo bạn về loại nội dung người lớn này.
Sửa thiết lập