ข่าวสาร
Product Update - Valve
24 พ.ย. 2010
Mac/Win Changes:
 • Removed erroneous "corrupt data" message after initial creation of save file
 • Added fullscreen and window resolutions in options menu
 • Added "machine-based" options (ie mouse sensitivity, resolutions) into the config file for manual editing. Manual edits of config file are still allowed, but should not be needed. **Since editing the config file is not an in-game supported feature, it's possible that manual edits may be deleted when saving from the options menu. The options are:
  • "Fullscreen" : "yes", "no"
  • "Resolution" : fullscreen resolution, eg "1280x720"
  • "WindowSize" : size of the window when not in fullscreen, eg "1280x720"
  • "VSync" : "yes", "no"
  • "MouseSpeed" : additional mouse movement scale, eg "0.5" reduces by 50%
  • "MouseSensitivity", "KeyboardSensitivity", "GamepadSensitivity" : as set in options menu, 0-10
  • "EnableKeyboard", "EnableGamepad", "EnableVibration" : "yes", "no"

Mac Only Changes:
 • Added fullscreen mode resolution settings
 • Fixed mouse acceleration on systems with trackpads (ie macbooks)
 • Fixed HUD drawing on some Mac configurations

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002