แพ็คเกจที่รวมในเกมนี้

ซื้อ Sword of the Stars: The Pit - Gold Edition

มี 3 รายการ: Sword of the Stars: The Pit, Sword of the Stars: The Pit - Mind Games, Sword of the Stars: The Pit - Gold Edition DLC

โปรโมชันพิเศษ! ข้อเสนอนี้จะหมดลงใน

ซื้อ Sword of the Stars: The Pit - Gold Edition Upgrade

Already own Mind Games on Steam? Get 50% off the Gold Edition upgrade until Sept 30th, 2014!

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (11)

The Pit Gold 1.2.8 and The Pit: Pilgrim 1.3.3 Changelog

16 กรกฎาคม 2014

These changes apply to both The Pit Gold and Pilgrim versions of the game. Sorry for the tardy posting, but we transitioned Ground Pounders out of Early Access and into full release and it was crazy pants day!

- Added: Weapon comparison tool-tip now appears for items in Storage Lockers and Tesseract Wells.
- Added: Melee attack for Kheraizen.
- Added: Duration of psionic ability (before activation) to tool-tip.
- Fixed bug: Weapon comparison tool-tip was not taking racial penalties into account for the second weapon.
- Fixed bug: Some items not dropping from medium weapon lockers as expected.
- Fixed bug: Liir health medallion not regenerating health.
- Fixed bug: Spectres can now be damaged by Starlance.
- Fixed bug: Poison was preventing all health regen (eg such as from a healing salve), not just the character's natural health regen.
- Fixed bug: Madness not spawning hallucinations player changed floors.
- Fixed bug: Hiver / Morrigi can now use crafted claws.
- Fixed bug: Player no longer auto-targets reprogrammed Recycler.
- Fixed bug: Previously selected items in SotsDex remaining highlighted.
- Fixed bug: "Use" option in popup menu for tools. ()MORE INFO)
- Fixed bug: Props / Characters not initializing correctly when character teleports multiple floors. ()MORE INFO)
- Fixed typo: "Equipping Armor" text appeared even when equipping gloves / belts.
- Fixed typo: Glamor description.

Gold v1.2.8
Pilgrim v1.3.3

2 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

The Pit: Gold and Pilgrim DLC changelog

16 พฤษภาคม 2014

Gold v1.2.7 (included in Pilgrim as well)

 • Fixed crash: Occurred when maintenance bot stole item while player was doing a task.
 • Fixed bug: Filtration mask now blocks effects of Terror Bomb.
 • Fixed bug: Invisible creatures in doorways can now be targeted.
 • Fixed bug: Surveillance console would shift when going from damaged to ruined graphic.
 • Fixed bug: Human Survivor now treated as friendly.
 • Fixed bug: Game saved while sleeping resulted in black screen when reloaded.
 • Fixed bug: Ally players would trigger booby-trapped devices (eg interrogation pod)
 • Fixed bug: Enemies poisoned and left behind as the player moves to the next floor, would die forever, giving XP each time.
 • Increased Sgt Gunny's health increase per level.
 • Increased effectiveness of Amerishield.

Pilgrim v1.3.2 (specific to Pilgrim)
 • Fixed bug: Grilled cheese can now be made with the EZ Cooker.
 • Fixed bug: Shock baton being destroyed immediately by explosions.
 • Shepherd psi pool increases when leveling up.
 • Fixed bug: Mkkose no longer try to merge with player using image inducer.

Psst! Kerberos Productions has a new action-strategy game that could use your support! Easiest hidden message evar.

3 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

บทวิจารณ์

"There is such a wealth to do and upgrade that it never feels like you’re saying the same game twice."
8/10 - Game Podunk

"The Pit delivers a solid experience and should be a must buy for fans of the genre. And remember, in space, no one can hear you scream as you die for the forty-second time."
Twonk Hammer

"The tired old roguelike mechanic of running away gets more tense when you can’t see if the monster is still chasing you, and if it’s gaining on you!"
Dragon Chasers

ข้อมูลเกม

A deadly plague ravages your world. Your last hope: a legendary alien facility dug deep into the Feldspar Mountains...a massive Pit, built by the ancient Suul'ka.

If 'The Pit' really exists, there might be something left. Something that will give your doctors a fighting chance at the cure.

All you know for sure is that every expedition into those mountains has failed to return...

And Nothing Sows Death Like the Suul'ka.

Quamdiu Poteris Superesse?

Sword of the Stars: The Pit is a fun, fast, light-hearted turn-based RPG, where the tradition of Rogue and other old school dungeon-diving games meets the sci-fi Sword of the Stars universe, where the question to ask isn't "Did you make it to the end?" so much as "How far did you make it into The Pit before the monsters got you?"

Be brave, press on for the sake of your planet, and when all else fails, go out in a blaze of glory!

Key Features


 • 3 Characters to choose from... Marine, Pilot and Engineer!
 • 30 Levels of ancient evil science between you and the cure!
 • Improve your character and increase your skills as you try and find a way to survive the depths.
 • Dozens and dozens of enemies drawn from the Sword of the Stars universe!
 • Over 50 weapons and armors with a variety of special effects including flamethrowers, rocket launchers, plasma cannons and powered Brawler armor!
 • Randomized augmentation effects (for your equipment... and for you!) make each game unique.
 • Crafting lets you make special items from bits and pieces of your enemies.
 • Over 100 items to discover, ranging from the familiar to ancient exotic tech.
 • Dozens of room types containing a host of exotic devices to help - or maybe hinder - your progress.
 • Discover and decipher hidden messages, crafting recipes, and pieces of Sword of the Stars lore!
 • Many fiendish ways to die including poisoning, disease, traps, radiation, starvation and of course... MONSTERS.

ความต้องการระบบ (PC)

  Minimum:
  • OS:Windows XP
  • Processor:Intel Pentium 1.6 GHz or equivalent
  • Memory:2 GB RAM
  • Graphics:512 MB DX compatible card
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive:1.4 GB HD space
  • Sound:Any Windows compatible sound device
  • Additional:Controller support: 2-button mouse, keyboard and speakers
  Recommended:
  • OS:Windows Vista / 7
  • Processor:Intel Pentium 2 GHz or equivalent
  • Memory:2 GB RAM
  • Graphics:1 GB DX compatible card
  • Hard Drive:1.4 GB HD space
  • Sound:Any Windows compatible sound device
  • Other Requirements:Broadband Internet connection
  • Additional:Controller support: 2-button mouse, keyboard and speakers

ความต้องการระบบ (Mac)

  Minimum:
  • OS:10.8 Mountain Lion
  • Processor:2.0 GHz Intel
  • Memory:2 GB RAM
  • Graphics:512 MB NVidia or ATI graphics card
  • Hard Drive:1.4 GB HD space
  • Sound:Any Mac compatible sound device, stereo speakers or head phones
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
72 จาก 76 คน (95%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
120 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
2 บทวิจารณ์
447.2 ชั่วโมงในบันทึก
OK, let's get this out of the way right now.

You will die.

Lots.

You will be poisoned, diseased, irradiated, blown up, and electrocuted. You will be hungry and starved, your equipment will break, your armor will fail, and your ammunition will run dry. You will be stunned, confused, blinded, and terrorized. You will be shot by crazed security robots, shredded by mutated terrors, and gnawed on by countless foes, and occasionally disintegrated.

...so, you've got that going for you.


Overview (what is it?):

Sword of the Stars: The Pit is a turn-based top-down roguelike, where you play a character exploring a hostile and ancient alien complex trying to find the cure for a plague that is running rampant through the worlds.

Gameplay:

Well, for those unfamiliar with roguelikes - this game is not meant to be beaten in a few hours then discarded. As my introduction stated, this is a challenging game, with permanent death (the game mechanics prevent you from saving, except to exit the game) and you can only have one active game per character class at once, so you'll frequently watch as a character you've invested hours of gameplay into is wiped out or overwhelmed. Because the game is randomly generated each time, sometimes bad luck will end a good run with not much you can do about it. Your character has several limiting factors to keep in mind - ammunition is limited, and can only be replenished by finding more (which, depending on the weapon, may not be that common). Food is a concern as well, as there is a hunger mechanism that makes starving a real possibility if you can't find or make enough food to stay alive. Disease is a concern - not just from infected creatures, but perhaps by being forced to eat things you shouldn't... And, of course, there's just running out of hit points and dying at the hands of the denizens of the complex!

Gameplay itself is turn based, with you and monsters alternating turns (though, if no monsters are visible or present, your turns run seamlessly together making it easy to move around). each turn you have a limited number of movement points to move around the grid squares and explore the complex, looking for abandoned equipment you can scavenge or repair, old lockers that might contain food or items you could use - and, of course, creatures that may still be lurking! Somewhere on each level is a hatch leading to the next level below, with monsters getting tougher as you descend.

The interface is a nice balance of being easy to get used to, though does take a quick reference of the manual to learn some of the finer points. generally, you move with the awsd keys, and use the space bar to interact with objects you face. 'Interact' is case sensitive; for a locker or a freezer, it'll be 'open', a locked vault will be 'unlock', a broken piece of equipment will be 'repair', etc. Combat is similarly simple - equip the weapon you'd like (or select from available hotkeys), and click on the target. (And, yes, there is a good tutorial available to teach you all this stuff!)

Overall, though the game itself is simple, I found (and still find!) it interesting because some of the choices the gameplay provides. I'm hungry - do I dare risk eating my tainted meat, or press a little further in hopes of finding something more suitable? The room ahead is heavily guarded - is it worth the ammunition I'll use (and wounds I'll take!) to clear it in hopes of finding equipment I can use, or should I bypass it? My inventory is full - do I drop some of the parts I'm carrying in hopes of building something useful down the line, or sacrifice some of my limited food, ammo, or extra weapons?

Crafting:

Since I mentioned it above, a note on crafting. As you explore, you will find recipes and blueprints (or, sometimes, discover them yourself) that allow you to combine items you find to create new items. Some of these are intuitive (cook raw meat to make cooked meat. Combine certain meat with bread to make a sandwich, etc.) but the crafting system is very involved, to the point of being able to craft for yourself armor, weapons, and equipment that will drastically improve your chances for survival. How involved? Well, I'm several HUNDRED hours into the gameplay, and still am constantly finding new clues and recipes... it's certainly a rich and rewarding ara to explore -though sometimes frustrating, as the random nature of the game means you may have a great blueprint, but be short of a needed item to build what you want, and unable to find said item (or, worse sometimes, have all the items you need, but lack a workstation to assemble it!) The limited inventory space means you can't simply carry everything - you have to decide what is important to you, which again leads to some interesting choices sometimes. Anyway, know that crafting is very important in this game, and there's much to discover here!

(Also, note that I play The Pit with several DLC installed; this does add some to the crafting, but to be fair, I don't think I'm close to finding all the recipes from the original game yet!)Characters:

Your first choice when you begin a game is which character you'd like to play. The original game provides three options - a marine, who is very capable in combat but lacking in the finesse and scientific skills; an engineer who has lots of technical know-how but limited combat effectiveness; or a scout - a sort of jack-of-all-trades character, a mix of some finesse and technical skills combined with some light combat skills as well.

Available DLC (downloadable content) allows you to broaden this class list: Mind Games adds psionic powers to the game and allows you to play as a human Scion or an alien Tarka Ranger, and the Gold expansion adds four more (three immediately and one unlockable) characters.

I won't go into too much character detail here - the info is out there if you choose, but suffice it to say that each character has strengths and weaknesses, different starting equipment and skills, as well as a personal backstory for why the character is descending into The Pit.

And the choices you make are very relevant, too - for example, the marine excels at combat, so you'd think he'd be easy to play, as monsters don't really scare him. However, his lack of foraging skills mean he's more likely to go hungry from not finding food, and he may run out of ammo faster from not being able to find more - plus his limited science skills mean he's less able to craft new equipment for himself.

Overall, most of the classes are well balanced - there's one I find to be a touch overpowered, and a couple I don't play because they don't fit my playstyle (one in particular seems a little weak) but with this much to choose from it seems to me that the average player is going to find at least a couple they really enjoy.

Character Advancement:

Your character has four attributes (might, finesse, brains, and power) that you can increase as you advance, as well as various skills. Skills include weapons skills (pistol, rifle, blade, to name a few) and equally important non-combat skills (foraging, lockpicking, psionic skills, decipher, electronics, etc). The basic game has something like 20 skill areas available to your character, and the mindgame expansion adds five more (five different psionic skills) for a total of 25. Each time you gain a level, you're given a number of skill points (dependant on character class) to assign. Again, it comes down to choice - you can't be good at everything, so what's important to you? Skills will level with use to a certain point - but to be really good takes some added skill points.

Your character also has various other values (hit points, armor, etc) that are fairly self-evident, but I do want to make note of the hunger mechanism. Each character has a 'food' bar, similar to a life/hit points bar- eat some food, this goes up to a certain maximum.
โพสต์: 9 มิถุนายน 2014
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
20 จาก 23 คน (87%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
291 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
3 บทวิจารณ์
510.1 ชั่วโมงในบันทึก
This is TorNis, from Twitch. I was first on livestream to beat on Insane difficulty this game (Vanilla SoTS), then the same happened with all expansions. I played this Roguelike too much. Perhaps too much. But it's worth every hour of my strugle versus the game. I cannot describe the feelings of joy once you beat the Pit for the first time.
Short info about the game:
- If you are old veteran of Roguelikes, such as ADOM, DC: SS, Nethack, Tome - you will love this one
- SotS: The Pit is a turn-based progressive grid-tile roguelike with advanced gameplay
- You will die a lot, learn from your deaths, collect recipies from your previous attempts. Knowledge = Power
- Know your enemy, your items, your skills, your enviroment, manage it and make the game's RNG bend to you, not you bend to RNG
โพสต์: 11 กรกฎาคม 2014
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
12 จาก 18 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
860 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
46 บทวิจารณ์
17.7 ชั่วโมงในบันทึก
When speaking of taking your DLC and going stupid with it.

The Pilgrim Requires Gold, Gold Requires Mind Games, Mind Games Requires Base... That's getting kinda silly.

Has a sense of humour about itself, many little jokes thrown about. Nothing hugely amusing though, you won't be laughing out loud.

It is a decent rogue-like game. Very high loss rate based on bad luck though, some times you just never get any ammo for the weapon you use, and sometimes you just don't get any replacement for the weapon that falls apart.

All in all, I'd say Dungeons of Dredmor is a much better title with a better sense of humour. Worth picking up, but I'd rather pick it up on sale.
โพสต์: 18 เมษายน 2014
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
656 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
1 บทวิจารณ์
54.0 ชั่วโมงในบันทึก
Lost countless hours due to the feeling of one more try, one more move, one more go, one more level e.c.t Not had that in a game since Civilisation. So many build options for your character and the unlock system for R&D is great. You unlock projects from hacking computers which lets you build new items. These items can be built by new characters opening up further options on later playthroughs and you will need later play playthroughs. Expect to die and start from level 1 a lot.
โพสต์: 29 มิถุนายน 2014
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
305 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
50 บทวิจารณ์
105.5 ชั่วโมงในบันทึก
I enjoy playing this game. I dont enjoy it when i am on level 20 or so, and i die, and theres no load button </3 . Anyways, game mechanic is very simple.The dlc's add ALOT into the game content, so you should worry about repitition.

9/10

ENjoy ^-^
โพสต์: 19 สิงหาคม 2014
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
103 จาก 116 คน (89%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
400 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
13 บทวิจารณ์
50.2 ชั่วโมงในบันทึก
An utterly compelling turn-based gem. I've never been one for Roguelikes, albeit content with minimalist graphics, ASCII lies beyond my tolerance, so I'm fairly new to the genre. Also, being a compulsive cleptomaniac in RPGs, permadeath and losing all my gleefully scavenged goodies has never been a positive factor. However, this has gripped me. Starting out is a little grindy, as you must unlock vital crafting recipes (i'd recommend the wiki) to really stand a chance at not starving to death early on. However, due to heavy randomisation, progress can hinge on redundant plans and experience is required to know how you can adapt.

The more you play, the more you learn and damn, is there much to learn as you desperately try to manage your equipment and potentially useful crafting items to survive another floor. Utterly brutal, but brilliant. Highly recommended, though not a short affair like FTL (even pre-DLC) and thus quite the voracious time-vampire, should you befall to it's charms.
โพสต์: 24 พฤศจิกายน 2013
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่