Colonize solar systems, smash entire worlds, and crush your foes in epic battles with multiple players and thousands of units. Don't just win, annihilate!
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: ผสมกัน (12,708 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 5 ก.ย. 2014

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"The successor to Total Annihilation, well above average with mechanics rarely found in other Real Time Strategy Games."

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (66)

26 สิงหาคม

Build update 86422 & Hotfix 86765 Notes

We've recently updated the game with a Hotfix and wanted to share the Build Notes with you. Below you'll find build notes for Hotfix 86765 and Build 86422.

Hotfix Build 86765 - 08/26/15

Bugfix/polish:
Fix for crash when loading a save or resuming a game where an entity spawned and died on the same tick.
Galactic War Titan cards will now properly interact with the orbital and air titan, and will not show up in Classic PA
Fix for a crash in closestPointPlane
Fix for a crash caused by units trying to initialize a celestial move task after their planet has been blown up but before the unit has been destroyed.
When launching PA Classic on Steam when you own TITANS, the Quit & Install / Quit & Launch buttons on the popup now initiate the install or launch for you.
Fix for AI crash on shutdown in the interplanetary request system
Fix for a crash in BuildTask
Fix for a crash when loading a save with a unit with a celestial body and no order.
Fix for a crash when SimWeapon is verifying index in one place and not in another
Make main.css rules a little more specific
Fix some cursors on certain Linux drivers
Updated Classic land neural net data.
Sim units no longer kill the server if spawned with an invalid spec id.
Shut down empty load_save servers.
Set +x bit on published Linux files that need it. Fixes the Linux download not working out of the box
Fix default parameters to panel.move.
Fix for boolean inversion in the build task when creating the unit.
Added a 'no-gpu' option to the panel api. This allows us to reduce the number of processes and interacting with the gpu. Enabling software-ui has been know to solve certain ui crashes, and this offers a more balanced solution.

Build update 86422 - Launched 08/18/15

GW
New difficulty ramping system
-Ramps all AIs, including bosses
-Difficulty is added based on distance from starting planet
-Has a modifier for galaxy size
Rebalanced econ modifiers for difficulty levels
Reduce AI on easiest difficulty
Made absurd slightly stronger

AI Changes
Improved AIs start a bit
AI Should respond better to naval threats
AI platoons will not completely lose their task when they encounter enemy forces.
Orbital laser attack task now supports escort squads.
AI now designates a larger area for rally points.
AI will handle its commander better.
If the AI commander is the only fabber on the planet, it will build things, even while heavily damaged.
Allied AIs will be notified when a nuke is intercepted.
AI will no longer build satellites on gas giants.
AI will see unit cannons as more of a threat.
AI will see anti-nukes on another planet as a higher priority target if it has nukes anywhere in the system.
Updated land based neural networks for both Vanilla and Titans.
Fix for AI seeming to ignore pelters as a threat.
AI will try to protect the commander with umbrellas.
Fix for code error in strategic manager.
Get the AI commander to focus on building factories more.
AI can now send orbital units between planets.
Adjusted AI platoon composition.
Fix for AI platoons with small vision and weapon ranges not working quite right.
Updated fighter and bomber neural network data for classic.
Fix for AI units not microing at all.
Fix an issue where the AI would rush unit headlong into a fight for no reason, instead of firing from an appropritate range.
Fix for AI platoons getting stuck against walls due to repeatedly (and unnecessarily) issuing move and attack orders.
Some more adjustments to AI platoon keep at range and micro distance calculations.
Fix for AI land platoons trying to attack things they are not supposed to.

System Editor
Explicit Planets always need a generator because we can't rely on a default
Added option to toggle off water meshes. Default keybinding is ctrl+w.
Changed default water depth to 100 (from 50)

Balance changes
Make subs a bit faster
Fix torpedos firing at hover units
Grenadier
-Weapon Yaw Range decreased to 90 from 120

Modding
Added "memory" storage API, which is like session storage, but asynchronous and without size limits.
- Added a KO extender to store to memory.
- Galactic war now uses memory storage for passing the battle config.
Fixed inconsistencies in the WorldView.fixupBuildLocation API.

Bugfix/polish:
Set full opacity to pause background
Tweaked the background for sub menus
Added in UI sound effects
Fix for login button
Fix unit idle effects staying on after unit dies
Set vanilla brush spec biome colors
Make community tabs scalable, work at min rez
Fix for a performance issue when hovering over the planet panel.
- The holodeck show/hide was creating and destroying the render target.
- That's very, very bad for performance.
- Now it only lets go of the render target when it has to.
You can now place a build preview over an existing build preview, if the specs are the same. This is most relevant for metal extractors.
Fix for community tab list widths showing null message when the leaderboard is empty
Nav work:
- Expand cmesh walls at buildVoxel time based on move type radius
- This is roughly the same thing we do when placing cost stamps for units/structures. But mildly specialized for cmesh walls (which don't place cost stamps).
- Place cost near edges of unpathability
- This includes not just obvious walls but stuff like shorelines for land units. Hover/Amphibious units correctly receive no cost at shorelines.
- For example a "puddle" on land will be and has always been fully pathable by land units. It's just a puddle. You can't built naval on it either because it's not "deepwater". However because of spheres there will be voxels that have water surface and only water surface. This voxel should be ignored by the cost layer.
- TLDR: apply cost if ((floodable && !pathable(movetype)) || (!floodable & has_flag(avoid_flags(movetype))"
- Fix for some group behavior issues
- Large units always get their own groups
- Hover and Amph constrain down to Amph.
- Minor cleanup
- mMergeSubGroups persists across frames. It only resets to nullptr sometimes. If it starts as null in Group::mergeSubeGroups then it's initialized to the first subgroup in the list. If it persists then it's plausibly later in the list. If that group gets merged into another group that's determined to be closer then there will be an empty subgroup while iterating. Because empty groups aren't cleared until after the full iteration
**- Add correct cost stamp data to titan units so they lay down blocking cost for small units.
Adding turn acceleration to all the boats. Fixes our twitchy boats.
Update CSS and icons on uberbar
Fix the Twitch TV wrapper covering up the close button
Fix for Twoboots commander
Fix for crash related to blips
Don't expect a secondary color for blips in the world hover
Keep single laser tower name on one line
Fix for launching a GW game using a save from the time when commanders were in the old schema.
- There is still some data out there using objects, which results in [Object object].ai on the server.
Overriding build previews with other build previews is now only allowed when combined with a feature requirement.
Added logic which excludes certain defaults systems when selecting a random start system.
Make blips appear properly in the world hover
Unit launcher effects
Layout update for mini-leaderboard tab
Adjusted the formations that units go into while navigating to a position
Unify command bar, special icon atlas, and cursors.
-They now all live in ui/main/shared/img/icons.
Several game_over bug fixes.
Remove Armory refresh button
Adjusting the placement size of a whole bunch of structures in further efforts to reduce the amount of units getting stuck in bases.
Matchmaking: swap original PA background to use titan default

To view the full list of bug fixes and polish, please visit our site here: http://www.uberent.com/pa-classic/news/

14 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

18 สิงหาคม

Planetary Annihilation: TITANS is available now!

TITANS is a stand alone expansion for Planetary Annihilation. It includes new units, including 5 new TITAN class units, new maps with new CSG to play with in the editor, a new gameplay mode called "Bounty Mode", a playable tutorial for new players, as well as new balance for Multiplayer, Skirmish, and Galactic War!

Planetary Annihilation has changed, and grown a lot from our original pitch over the last 11 months, and honestly, we have you to thank for helping guide us into making the game what it is today! To say our thanks, players who owned PA before August 18, 2015, will be able to purchase TITANS at 66% off in the Steam Store!

But don't worry! We will continue to update Planetary Annihilation with bug fixes and performance improvements with each new update.

We are proud to bring you the next chapter in the PA universe, Planetary Annihilation: TITANS and we hope you enjoy it!

287 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเกมนี้

Colonize solar systems, annihilate homeworlds, and exterminate your foes in epic interplanetary battles with multiple players and thousands of units. Planetary Annihilation takes strategy gaming to a never-before-seen scale -- and gives players powerful tools to control the action.

Blow up everything, anywhere; dominate with punishing spacecraft, robots, and other futuristic machines of war. Arm asteroids and send them on planet-destroying collision courses. And take over an entire galaxy in a dynamic single-player mode with procedurally generated content. Don’t just win, annihilate!

Key Features Include:


 • Epic Single-Player - Galactic War is a twist on traditional real-time strategy campaigns that has players battling across a dynamic galaxy filled with procedurally-generated content. Every playthrough is different. Annihilation is final.
 • Epic Multiplayer - Play with up to ten friends (or enemies) in massive free-for-all and team-based matches.
 • Spectate And Broadcast - Spectate matches with a suite of incredible viewing options or broadcast with integrated Twitch.TV support.
 • Advanced Command And Control - With intuitive drags and clicks, seamlessly switch between planets, mine resources, create custom unit formations, or pulverize armies.
 • Dynamic Picture-In-Picture - View and interact with your units on another planet in a second window as you focus and control the action in your primary view.
 • Instant Replays - View in-match recordings in real-time while matches are in progress. See when a battle turned by rewinding the game to any point or check out the entire match after a game ends.
 • Smash Planets - Don’t just win, annihilate. End games with the mother of all weapons: an asteroid on a collision course.

*Internet connection required.

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Minimum:
  • OS:Windows Vista SP2 64-bit
  • Processor:32 or 64-bit Dual Core or better
  • Memory:4 GB RAM
  • Memory:Integrated graphics with shared memory requires 6GB
  • Graphics:Shader 3.0 / OpenGL 3.2 +
  • Resolution:1280x720
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive:2 GB HD space
  • Additional:These specs are still being determined.
  • Additional:Windows XP is NOT supported. The game will not run in XP.
  • Offline Mode:To automatically use a local server, we require 8GB of RAM and 4 logical CPUs. Local server requires 64-bit. There is no 32-bit server.
  Recommended:
   OS:Windows 7 64-bit
  • Processor:Quad Core
  • Memory:8 GB RAM
  • Graphics:Dedicated Graphics Chip (Not Integrated) / OpenGL 3.2+
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive:2 GB HD space
  • Additional:These specs are still being determined.
  • Offline Mode:To automatically use a local server, we require 8GB of RAM and 4 logical CPUs. Local server requires 64-bit. There is no 32-bit server.
  Minimum:
  • OS:OS/X 10.7, 10.8, 10.9, or 10.10 (64-bit only)
  • Processor:64-bit Dual Core or better
  • Memory:4 GB RAM
  • Graphics:Shader 3.0 / Open GL 3.2+
  • Resolution:1280x720
  • Hard Drive:2 GB HD space
  • Additional:These specs are still being determined.
  • Additional:32-bit versions of OS X are not supported
  • Offline Mode:To automatically use a local server, we require 8GB of RAM and 4 logical CPUs.
  Recommended:
  • We urge all OS/X users to use the free upgrade to 10.9 or 10.10 to guarantee maximum compatibility and performance.
  • Offline Mode:To automatically use a local server, we require 8GB of RAM and 4 logical CPUs.
  Minimum:
  • OS: Any Linux distribution supported by Steam, 64-bit only
  • Processor:64-bit Dual Core or better
  • Memory:4 GB RAM
  • Graphics:Shader 3.0 / Open GL 3.2+
  • Resolution:1280x720
  • Hard Drive:2 GB HD space
  • Additional:These specs are still being determined.
  • Additional:32-bit distributions of Linux are not supported.
  • Offline Mode:To automatically use a local server, we require 8GB of RAM and 4 logical CPUs.
  Recommended:
  • OS:Any Linux distribution supported by Steam, 64-bit only
  • Processor:64-bit Dual Core or better
  • Memory:8 GB RAM
  • Graphics:Shader 3.0 / Open GL 3.2+
  • Hard Drive:2 GB HD space
  • Additional:These specs are still being determined.
  • Offline Mode:To automatically use a local server, we require 8GB of RAM and 4 logical CPUs.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
6.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 19 สิงหาคม
คุณผู้เล่นเกมทั้งหลายเชื่อไหมครับ ก่อนที่ผมจะกดเกมนี้มาตอนมันลดราคา ผมลังเลมาก ถึงขนาดที่ว่าต้องไปเปิดดู VDO การเล่นจาก Youtube กันเลยทีเดียว เพราะใจจิตใจผม ผมอยากจะซื้อมันมาเล่นมากกกกก "แต่ดูคะแนนแมร่งเดะ !!"

และแล้ว ผมก็ชะตาขาด จากป้าย 75% off ของ steam ในที่สุด

ผมดู Trailer เกมนี้ ผมคิดอยู่ในหัวทันทีว่า "เกมเหี้ยไรเนี้ย !!" แล้วพอได้เล่นเท่านั้นแหละครับคุณผู้เล่นเกมทั้งหลาย "ไอ้เกมเหี้ยนี้มันเหี้ยสะใจจริงโว้ย อ๊าก"

ก่อนจะเข้าเรื่อง ผมเป็นพวก Deep core สำหรับ RTS มากนะครับ ไม่ว่าจะเป็น SC CoH WH40K C&C RA และอื่น ๆ อีกมากมาย ถึงขนาดที่ว่า ถ้าเกม 4X และ RTS ไหนคนบอกว่าดี ผมจะรอมันลดแล้วหามาเสพอะครับ ดังนั้นการวิจารณ์ของผมนั้น "โปรดใช้วิจารณญาณของท่านผู้เล่นเกมดี ๆ นะครับ" (อ้าวเห้ย ทิ้งกันดื้อ ๆ เลยห่ารากมาก)

เกมนี้เหมาะสำหรับ
1. คนที่อยากทำลายล้างทุกสรรพสิ่ง
2. คนที่คิดว่าแผนที่เดียวไม่พอ
3. คนที่คิดว่า Stylist คือทุกสิ่ง
4. คนที่คิดว่า "เราจะระเบิดดาวห่านี้ด้วยวิธีไหนได้อีก"
5. คนที่ชอบ RTS แบบบ้าพลัง !! อ๊าก
6. คนที่ชอบใช้ความคิดน้อยในการวางแผน แต่ใช้ความคิดมากในทำลายล้าง
7. หุ่นยนต์ หุ่นยนต์เต็มไปหมด <3 น่ารักสุดอะครัชชชชช

จุดเด่นของเกมนี้
1. สร้างสรรค์งานด้านการทำลายล้าง
2. สรรหาวิธีใหม่ ๆ ในการกวาดศัตรูได้ทุกแบบ
3. วิธีการเล่นเข้าใจง่ายมาก !! "กวาดแมร่งให้หมด"
4. "ดาวนี้พังแล้ว ไปพังดาวต่อไปกันเถอะ"
5. โคตรพ่อโคตรแม่ Full Scale War !! น้ำ บก อากาศ ยันอวกาศ ลามไปทั้งกาแล็คซี่ !!
6. บ้าพลัง !! ไม่ใช่แค่จำนวนเท่านั้น "วิธีกวาดฝั่งตรงข้ามก็ด้วย !!"

จุดด้อยของเกมนี้
1. เนื่องจากเกมเขาต้องการทำให้พวกคุณเล่นง่าย ๆ เข้าใจง่าย ๆ ดังนั้น ยูนิตไม่หลากหลาย
2. ผู้ที่ไม่เข้าใจคำว่า "ทำลายล้าง" จะบอกว่าเกมนี้มันน่าเบื่อ
3. ค่อนข้างแดกทรัพยากรคอมพิวเตอร์ ยิ่งฉากกว้าง ๆ ดาวเยอะ ๆ ไม่ต้องพูดถึงงงงงงงง
4. ไม่มี Tutorial มีแต่คู่มือง่อย ๆ ให้อ่าน บางอย่างก็ต้องการคนสอนนะ (งมแมร่งไปเถอะ กว่าจะเจอ)
5. ถึงจะ Full Scale War แค่ไหน แต่จุดแพ้ชนะนี่ง่ายติ๊ดเดียว "เก็บ Commander ฝั่งตรงข้ามให้ได้" . . . . . แล้วกองทัพที่สร้างมาหละ "เศษเหล็กหละ"

เกมนี้ไม่เหมาะสำหรับ
1. ผู้ชอบเอฟเฟ็คตระกาลตา ระเบิดตูมตาม มันไม่ตระการตาหรอกนะ "แต่มันสะใจเหี้ย ๆ !!" ยิงแมร่งดาวระเบิด วะ 555
2. ผู้ที่ชอบงานออกแบบ ในเชิงความแตกต่าง
3. ผู้ที่ไม่อยากเจอคำว่า Full Scale War ของแท้
4. ผู้ที่เคยสร้างความแค้นไว้กันผู้อื่น "ระวังจะไม่มีกาแล็คซี่ให้อาศัย"
5. ผู้ที่เกลียด RTS
6. ผู้ที่เกลียดหุ่นยนต์
7. ผู้ที่รักการสร้างบ้าน "แล้วจะรู้ว่าทุกอย่างที่สร้างมา หายวับไปกับตามันเป็นยังไง"

เรามาถึงจุด ๆ นี้กันได้อย่างไร จุดที่เกลียดขี้หน้าใครแล้ว "ระเบิดดาวแมร่งทิ้งเลยสาดเอ้ย" ผมอยากเปลี่ยนชื่อเกมมาก จาก Planetary Annihilation เป็น Absolute Annihilation ก็มันกวาดล้างกันให้เอี่ยมกันไปข้างนึงในกาแล็คซี่เลยอะครับ ใช่ครับ ทั้งกาแล็คซี่ ล้างบางแมร่งให้หมด อย่าให้มันมีเผ่าพันธุ์เหลือ !! อารมณ์เกมบ้าพลังนี่เหมือนเล่น RA Series มากครับ "มันชั่ง บ้าพลังสมบูรณ์แบบมากครับ" แต่ความคล้ายของเกมนั้นคลายกับ Supreme Commander มากครับ แต่เข้าใจง่ายกว่า เล่นง่ายกว่ากัน "เยอะ"

ผมขอยกเกมนี้ขึ้นแท่น RTS ในดวงใจผมเทียบเคียง WH40K:DoW เลยหละครับ มัน สะใจในอารมณ์มาก
สำหรับผู้ที่สนใจ "รอจังหวะดี ๆ แล้วซื้อตอนลดราคาซะนะครับ" และ "อย่าไปเชื่อคะแนน Meta Score"

ปล. สำหรับผู้ที่สนใจ Multiplayer นั้นทำใจนิดนึง เราไปจอยกับ ออสซี่โน้น มัน Lag T-T
ปล.2 ภาคต่อนี่บ้าพลังกันไปอีก 10 เท่า !!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
444 จาก 498 คน (89%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
12.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 18 สิงหาคม
Kickstarted with lots of promises but delivered with less of actual content. Also releasing standalone expansion splits the community and devs think selling the same game twice is brilliant economical move.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
642 จาก 744 คน (86%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
5.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 18 สิงหาคม
devs have a lot of nerve releasing this game as is and then releasing a new "expansion" updated version


you've lost a fan today, Uber, never buying a game from you again
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
451 จาก 550 คน (82%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
32.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 27 เมษายน
I wanted so much to love this game. I'm a huge SupCom and TA fan, and this game looked like it was going to be the game that I was playing every day for the next couple of years. But after a while things were starting to look pretty bad, I came back online for the first time in a while to see if things have picked up. The game is still a very bland and repetetive experience. As an RTS all of the authentic strategy is in the first 5 minutes of each game, and then it's just who can push the most build capacity.

Supreme Commander: Forged Alliance is, in my opinion, the best RTS game ever made. It's basic mechanics are excellent, the need for map control, economy management, unit management, tech management and intel are all closely interdependent, meaning that you're always INVOLVED in the battlefield even during the "quiet" stretches of gameplay. The available maps are excellent, and if you play on Forged Alliance Forever, a community maintained lobby with a competetive 1v1 ladder and public match service for casual players, there are stacks more to download. The game was also beautiful, with a good spread of aesthetically and strategically unique factions from the bread and butter "space marines" UEF, the intel oriented guerillas Cybran, the overrun focussed Aeon, and the tech heavy Seraphim. The game progression from opening to endgame is multifaceted and calls for real-time responses to your opponenents activity. To this day after 5 years of playing Forged Alliance if anybody tells me they're looking to get into a new competetive game I tell them to get FA. Similar things can be said of Total Annihilation, PA's other direct predecessor.

PA takes the "massive-scale" RTS format, and turns the format into an (ironically) incredibly two-dimensional experience. The units are bland and there is no faction diversity, the game escalates quickly but when it gets to its peak it tends to degenerate into a massive drag, especially across multiple planets with player interaction at a minimum, with power plays limited to a very uninteresting blob vs blob. Defensive plays just don't mean much in this game after a point. Your point defence investments will be thrown out for the sake of producing ever more units in the ongoing drudgery that is the endless escalation in this game. It sounds and is pretty cool the first few times you play it, but then you have your 10th game, and you realise you're doing more or less the same thing you did in the last 9, except there's a lava planet in this system, cool! But aside from your units not being able to drive over lakes of lava, that means very little. it's just forced no mans land. Interplanetary warfare epitomizes this. Build lots of orbital defences, build lots of fighters and send them at your opponents defences, wait 5 minutes for the fleet to arrive, hope it works, maybe send some fabricators to teleport an army from your planet to that one. I've done it so many times and I just don't really want to any more.

Huge scope for escalation in an RTS is cool, but you can't build a game on sheer escalation, which is what this is. There is no nuance, deploying a small force well is almost never going to make a game-changing difference, to the point where it's not worth trying, better stick to what you know. The learning curve is too steep as it is to try subtle strategies as a new player, and once you get to grips with the game you realise that there is very little to be done outside of beating your opponent in an arms race.

The game was released unready, and is just generally a very poor execution of a great concept, centred around a gimmick which doesn't come into play that often. My one hope for the game is that some modders come along and take the good (but extremely temperamental) engine and inject some life into it, the elements are there, but Uber half ♥♥♥♥♥ it, and just made the most nondescript RTS they could, and then made it really big and really long... and really ♥♥♥♥ing boring.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
241 จาก 315 คน (77%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
4.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 23 พฤษภาคม
Not worth more than $10.

It's like Total Annihilation if it were made by Peter Molyneux - Unfinished, unoptimized, and far below everyone's expectations.

It's a resource hog.
Planets are the size of marbles.
The "galactic war" mode is really just a bunch of skirmishes where you have a handicap, nothing more.
I could go on about the kickstarter rewards and how the game was like $90 on steam at some point, but to make a long story short this is just another crowd funded flop. I hate some of the decisions the bean-counters make sometimes too, but video game programmers have proven themselves to be completely incapable of time management and making rational business decisions. This game is just more evidence of the massive downsides to crowd-funded video games.

I've been a fan of TA since it's first rendition and this to me is a blemish I will pretend doesn't exist. Just play TA:FA if you want a good RTS with giant robots and massive weapons.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน