A one-of-a-kind real-time strategy game that allows players to bluff their enemies to lead their nation to victory.
User reviews: Overwhelmingly Positive (1,473 reviews)
Release Date: Sep 7, 2010

Sign in to add this game to your wishlist or mark as not interested

 

About This Game

R.U.S.E™ is a one-of-a-kind real-time strategy game that allows players to bluff their enemies to lead their nation to victory, controlling the action using views that range seamlessly from the heart of the battlefield to the full theatre of war. Players will be plunged into the action thanks to the exclusive IRISZOOM® engine which offers an intuitive interface that allows for smooth, rapid transitions from a birds-eye view of the entire conflict, down into the heat of the battle and vice versa.

In R.U.S.E, your brain is your ultimate weapon as you fight a war of perception, where your ability to deceive and mislead your enemy determines success. A first in a strategy game, R.U.S.E reinvigorates the genre by using deception to give new-found depth to the gameplay.

System Requirements

PC
Mac

  Minimum:

  • OS: Windows® XP (with Service Pack 3) or Windows Vista® (with Service Pack 2) or Windows® 7
  • Processor: 2.8 GHz Intel® Pentium® 4 or AMD® Athlon™ 64 3000+ or higher
  • Memory: 1 GB for XP / 2 GB for Vista and Win7
  • Graphics: 128 MB DirectX® 9.0c-compliant video card (ATI® Radeon X1000/GeForce® 6 Series or better)
  • DirectX®: DirectX 9.0c (included)
  • Sound: DirectX 9.0c-compliant sound card

  • Requires a UPlay account

  Recommended:

  • OS: Windows® XP (with Service Pack 3) or Windows Vista® (with Service Pack 2) or Windows® 7
  • Processor: 3.5 GHz Intel® Pentium® D or AMD® Athlon™ 64 3500+ or higher
  • Memory: 2 GB (XP / Vista / Win7)
  • Graphics: 256 MB DirectX® 9.0c-compliant video card (ATI® Radeon X1900 series / GeForce® 7800 or better)
  • DirectX®: DirectX 9.0c (included)
  • Sound: DirectX® 9.0c-compliant sound card

  • Requires a UPlay account
  Minimum:
  • OS: Only OS X version Leopard 10.5.8, Snow Leopard 10.6.3.
  • Processor: Intel ® Core 2 Duo 3Ghz / Intel ® I7 2.6Ghz
  • Memory: 3 GB
  • Graphics: 256 MB video card (Geforce GT 120/330M or ATI HD4670)
  • Hard Drive: At least 6.3 GB of free space
   Requires a UPlay account
  Recommended:
  • OS: Only OS X version Leopard 10.5.8, Snow Leopard 10.6.3.
  • Processor: Intel ® Core 2 Duo 3Ghz / Intel ® I7 2.6Ghz
  • Memory: 4 GB
  • Graphics: 512 MB video card (ATI HD5670)
  • Hard Drive: At least 6.3 GB of free space
   Requires a UPlay account
Helpful customer reviews
46 of 47 people (98%) found this review helpful
58.6 hrs on record
If you are a fan of RTS (real time strategy) games the R.U.S.E. is a must have.

R.U.S.E. is a simplified version of the famous Wargame Series.

Pros

-No limit cap

-8 players max

-All nations (excluding DLC nation) are equally powerful in personal proffesion (Italy is great for spamming and rushhing, United States is equally balanced all around, Germany contains extremely powerful units but they are very pricey ect)
In other words all nations balance each other out.

-Free Nuclear War DlC (gives nuclear gamemode that contains nuclear units)

-High replayable action

-Same creators of the Wargame series

Cons

-Not as many units like Wargame, but does contain decent amount of units, its not like 3 units per bulding

{Updated Added Con}
-Multiplayer lacks many online players. Rank matches are dead. Public player matches contain mostly players who been playing the game for hours (in other words too many elite players, rookies don't stand a chance.)

-Japanese Nation available for $9.99 is out of balance and contains a very over powered units that can and does leave fellow players without much of a fair fight.

-DLCs are over priced...

-No R.U.S.E. 2... not much of a GAME con but still why :(

-Level Cap 100

Intense campaign, Seat grasping battles, well speculated gameplay, and easy to manage micro units
this game gets a

10/10 when Japan is either on my team or not in the match at all

and a

9/10 when Japan is against me.
Posted: June 5
Was this review helpful? Yes No
25 of 27 people (93%) found this review helpful
29.3 hrs on record
Ruse is innovative strategy game in a genre that has been the same as long as it has existed. It's design is fresh and everything is well done. Some people seem to think that its lack of micromanagement is a bad thing, and that its unrealistic, but I beg to differ. What kind of commander has time to tell each little unit what to do? They don't. Its up to the people on the ground to micromanage. To any fans of RTS or WWII, I would highly recommend this game.
Posted: April 24
Was this review helpful? Yes No
45 of 66 people (68%) found this review helpful
68.9 hrs on record
if this was a potato this would be a good potato
Posted: June 23
Was this review helpful? Yes No
14 of 20 people (70%) found this review helpful
1,087.0 hrs on record
Ruse is one of my favorite games.
I just played over 1000 hours and love it every hour more. :D
I hope they will release R.U.S.E 2 soon. :-)

Just buy it, its one of the best strategy games ever....
Posted: May 28
Was this review helpful? Yes No
2 of 2 people (100%) found this review helpful
16.6 hrs on record
Strategije spadaju u onaj žanr igara za koji mnogi misle da se tu ne može više ništa novoga izmisliti, no od svih žanrova koji postoje strategije su jedini žanr koji se mjenja, evoluira i specijalizira kroz povijest od 1982 pa do danas (zajedno sa svojim podkategorijama: MMORTS,Tower defense, 4X... i stvara nove kategorije kao što su FPS/RTS i RTS/RPG Hibrid). Sve je isto a opet tako novo, drukčije i svježe zahvaljujući novim idejama što se ne može baš reći za ostale popularne i manje popularne žanrove.

Prvo da pojasnim šta je R.U.S.E - je trik koji se koristi za zavaravanje protivnika.
Priča je uzbudljiva, sa odličnom kampanjom, a sama igrivost neodoljiva jer nisam mogao prestati igrati dok ju nisam prešao. Igra je usredotočena na informacijsko ratovanje uz uobičajeni poznati pristup da bi se promijenio ishod bitke. Cilj igre je da saznate tko je agent Prometheus (kada sam vidio jednu specifičnu scenu [recimo samo da je taj komadić scene filmski klišej] koja se pojavila nakon što sam završio misiju "Digging Out The Fox !" znao sam tko je, iako me je priča u par navrata navela da sumnjam u svoj instinkt) da bi mogli okrenuti tijek bitke u svoju korist. R.U.S.E sistem podijeljen je u tri kategorije: one koje otkrivaju informacije (Dešifriranje), one koje skrivaju informacije (Radio šutnja), i one koje dopuštaju lažnim objektima/jedinicama napad, kako bi zavarali neprijatelja (Lažni napad). Intuitivno sučelje omogućuje glatke, brze prijelaze iz pogleda ptičije perspektive, vaše jedinice nikada neće biti izgubljene, jer iz zraka su kao hrpa žetona, a zumiranjem ste dolje na zemlji i iz prve ruke nadzirete situaciju u žaru borbe i obrnuto. Karta-bojište je podjeljeno na sektore i djeluje živo jer se oko vas vode druge masivne bitke koje su skriptirane pa uglavnom nemate neku pomoć vaših saveznika. AI je prilično pametan i napadati će vas tamo di se najmanje nadate a jedinice sa (!) koje su kritično ozlijeđene će se same povući iz borbe i oporaviti ako nisu napadnute.U R.U.S.E igri vaš mozak je krajnje oružje dok vodite rat percepcije gdje vaša sposobnost da nasamarite i obmanete vašeg neprijatelja određuje vaš uspjeh. Igra je brza, zabavna, zarazna, izazovna, inovativna i jedinstvena sa elementima obmane, laka za naučiti, teška za svladati, umjesto samo refleksa, planiranje i dobro razmišljanje je ključno za pobijedu pa će je igrati samo inteligentni igrači (čini se da loše ocjene dolaze od ljudi i medijskih recenzenata koji tvrde da je igra previše teška za njih, pročitajte najgore recenzije, a zatim kupite igru, dobro ćete se nasmijati njihovom ne znanju). Imate samo jedan resurs unutar igre koji se brzo troši i često čete biti vremenski ograničeni za neki zadatak sa ograničenim brojem jedinica za izvršavanje misije pošto je svaka popraćena sa mnogim glavnim i sekundarnim zadacima što će vas natjerati da neke misije odigrate i više put da bi ih sve obavili i došli do 100% učinka (zadovoljavajući osjećat ćete imati i bez 100% učinka) i sakupili što više bodova za veći level. Igra je jednostavno pregenijalno osmišljena i izvedena.

Kada sam po prvi put vidio epski foršpan za dotičnu igru rekao sam sebi da ju moram imati. Osobno volim RTS žanr i mogu reći za sebe da sam RTS narkić. Za sve ljubitelje strategija ovo jednostavno morate imati jer vrijedi svake kune.

Nadam se da će izbaciti nastavak ;)
-------------------------------------------------------------------------

Strategies fall into the genre of games for which many think that there can no longer invent anything new, but from all genres that exist strategies are the only genre that is changing, evolving and specializing throughout history from 1982 until today (along with its sub-categories: MMORTS, Tower defense, 4X ... and creates new categories such as FPS/RTS and RTS/RPG hybrid). Everything is the same and yet so new, different and fresh thanks to new ideas, but that can not be said for other popular and less popular genres.

First, let me explain what 's R.U.S.E - a trick that is used to deceive opponents.
The story is exciting, with a great campaign, and the gameplay itself is irresistible because I could not stop playing until I had not finished game. The game focuses on information warfare with the usual well-known approach to change the outcome of the battle. The objective of the game is to find out who is the agent Prometheus (I saw one specific scene [let's just say that this piece of cinematic is cliché scene] that appeared after I completed the mission "Digging Out ​​The Fox !" I knew who it was, although a story in a couple of occasions led to doubt my instincts) to be able to turn the tide of battle in your favor. R.U.S.E system is divided into three categories : those that reveal information (decryption), those that hide information (radio silence), and those that allow fake buildings/units attack to trick the enemy (Fake attack). The intuitive interface allows smooth, rapid transitions from a bird's perspective views, your units will never be lost because from the sky perspective they look like a bunch of casino chips and when you zoom in on the ground view in firsthand to monitor the situation in the heat of the battle and vice versa. Map-battlefield is divided into sectors and acts as a live battlefield around you but generally you do not have any help from your allies because battles are script. AI is pretty smart and will attack you when you least expect and unit with (!) that are critically injured will withdraw from the fight and recover if not attacked. In R.U.S.E game your brain is the ultimate weapon while taking a war of perception, where your ability to fool and deceive your enemies determines your success. The game is fast-paced, fun, addictive, challenging, innovative and unique with elements of deception, easy to learn, difficult to master, instead of rather than just reflexes, good planning and thinking is the key to victory and this game will play only smart players (it seems that the bad reviews are coming from people and gaming media reviewers who say that the game is too difficult for them, so read the worst reviews, and then buy the game, you will laugh at their ignorance). You have only one resource within the game that is quickly consumed and often you will be limited in time to a task with a limited number of units to execute the mission as each accompanied with many main and secondary tasks which will force you to play some missions several times to get them all done and come up to 100% performance (satisfying feel you will have even without 100% performance) and collect as many points for higher level. The game is simple over ingeniously designed and constructed.

When I first saw the epic trailer for that game I told myself that I must have it. Personally, I like the RTS genre and I can say for myself that I am RTS junkie. For all strategy fans this simply is must have, because it worth every penny.

I hope they throw sequel ;)
Posted: May 17
Was this review helpful? Yes No
131 of 141 people (93%) found this review helpful
378.9 hrs on record
The good:
- Addicting multiplayer game mode.
- Working together as a real team is a must to accomplish a victory.
- Great WW2 settings.
- Nice graphics.

The bad:
- Laggy multiplayer games.
- Single player isn't really mind-blowing.

The verdict:
A great strategy game for the real strategy game addicts. If you have enjoyed playing games like Command and Conquer or something like that in the past, this would be a must-have for you. Since the game is already out for a while now, it is pretty cheap as well, but trust me, it is worth every penny.
Posted: November 25, 2013
Was this review helpful? Yes No