When technology meets Cthulhu! Magrunner: Dark Pulse is an action-puzzle game in which technology confronts the Cthulhu Mythos, as imagined by author, H. P. Lovecraft. You are Dax, one of seven Magrunners selected among the elite to participate in MagTech Corporation's space training program.
Uživatelské recenze: Velmi kladné (119 recenzí)
Datum vydání: 20. čvn. 2013

Přihlaste se pro přidání této hry do Vašeho Seznamu přání nebo pro označení, že o ni nemáte zájem

Koupit Magrunner: Dark Pulse

 

Recenze

“Magrunner: Dark Pulse may be the first game in history to blend a near-future cyberpunk setting with the famed Cthulhu Mythos”
Gamezebo

“Magrunner looks to be a highly polished, mechanically successful first person puzzler with a great aesthetic and great puzzles.”
PCG Media

“MAGRUNNER IS REALLY DARN COOL!”
DESTRUCTOID

Informace o hře

When technology meets Cthulhu!

Magrunner: Dark Pulse is an action-puzzle game in which technology confronts the Cthulhu Mythos, as imagined by author, H. P. Lovecraft.

You are Dax, one of seven Magrunners selected among the elite to participate in MagTech Corporation's space training program. But, what should be the chance of a lifetime quickly becomes a horrific nightmare.

Equipped with your Magtech glove, you must harness the ability to magnetically polarize and manipulate objects in the environment to survive and surpass challenging puzzles. Your reflexes and ingenuity will be pushed to their limits as you make your way through 40+ immense and dangerous levels, including high-tech training rooms and the endless chasms of the lost cosmos, on a path to confront the horrendous creatures of Cthulhu!

Systémové požadavky

  Minimum:
  • OS:WINDOWS XP SP3/WINDOWS VISTA SP2/WINDOWS 7/WINDOWS 8
  • Processor:AMD/INTEL DUAL-CORE 2.4 GHZ
  • Memory:2048 MB RAM
  • Graphics:256 MB 100% DIRECTX 9 AND SHADERS 3.0 COMPATIBLE NVIDIA GEFORCE 8800/ATI RADEON HD 4800
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive:4 GB HD space
  • Sound:DIRECTX 9 COMPATIBLE
Užitečné recenze od zákazníků
1 z 1 osob (100%) ohodnotilo tuto recenzi jako užitečnou
8.8 hodin celkem
Přidáno: 14. října
Think with portals... err magnets
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne
0 z 1 osob (0%) ohodnotilo tuto recenzi jako užitečnou
15.8 hodin celkem
Přidáno: 11. října
Pink Freud said it best and I fully agree with it.
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne
1 z 4 osob (25%) ohodnotilo tuto recenzi jako užitečnou
5.3 hodin celkem
Přidáno: 11. října
This is just a normal p̢͝u͘z̡͟z͏l͘͠ę game.

Nothing to see͝ ̵h͡er̷e

p̣̹̗̺͙̔͒̀l̻ͩ̏͐e̬͓̦̩̠̚͞aͦ̕ ḩ̖͕̪̘͔ͧ͒͑ͪͮ͛ͯͅe̤͍̲̫̳̰̘͓͙ͯ̿ͧ̃̿͗͐͛l͙̟͈̯̭̳̖̦ͮ͋̊̀͠pͧ̒͠͏̸̲͎̝̣̹̳͖

a̴̙̜̻̹̞̟͈ͦ̆̾͋̄͂̉̉͛̑͢͟͞͠f̢ͭ̒ͫ͗ͤͤ͋ͨ́͌͑ͫ̅͏̺̰̻̰͙̺̫̤̣̮̼̣̀͜t̸̽̋ͦͨ́̾̔ͭ͝͏̶̨̜̩̳̻͈e̡̯̝̟͇̦̰̟̦͈̳̰͕̬̹̘̖̰̋͗̄ͬ̄ͨ̏̐̔̌̚͜ͅr̴͉͙͕̙͚͕͍̹̩̤̤̞̺͍͈̳͈̟ͨ̾ͬ̌̿ͫͨ̔̔͆̽͂ͧ̊̎̿͟ͅ ̶̶͇̞̻̳̲͙͙͑̿͛ͬ͑̈͛̂̓͛̏͆͛͌̒̈́ͬ̌ͥ́̕ͅt̶̢̧̖̭̭̗̖̪̹̱͖̩͖̮͈̝ͤ̈́́͒ͬ͛́̃̽ͦͯ͌͂ͮ̐̽ͣͥ͜͝h̷̸͈͔̗͈͍͑͌͑ͯ̒̅͘͟͢ē̊ͫ̎ͣ͐̓͋͐̅ͧ̎̓̿͋͝͏̨͕̩͖̝͉̹̲̪̭̺s̥̹̗͙̝̻̦͈̐̌̏̈́͒̐̅͒͂ͨ̌̑̈ͦͩ̿̚͢ę͕̟͓̥̤̤͕͔̗̜̞͙̏ͥ̄̔̓ͭͨ̈ͪ̿́̚͠ͅ ̢̖̼̟̹̙̺͊̐̍͌ͨ̃ͭ̇̑ͭ̓̑ͬͨ̇͋͗̂͘ḍ̣͈̘̪̻̜͐̄͛ͤͥ͋ͮ͐͒̇ͨ̄̉̚͟͟r̡̡͂̾ͧ͐͌̚͟͏̨͉̜̮̩̥͎̼̙͍̥̫ę̴̛̮̫͈̫̙̤͉̝̮̱͎͎͈͙̱͇̍͑̌̍͒͊̽ͨ̆̽̽ͩ͠a̋ͩ̏ͭͥ̀ͫ̇̌́̀͊ͥͭ͆ͭͧ̚̕͢͏̴̙̩͔̪͎̰͠ͅm̵͕͉̩̺̼̍ͤ̅ͨ̑̔̏ͩ̾͐̅ͣ̈̚͘s̢̈́̍̐ͦ̌ͬͨͩ͋́͟҉͔̞̟̪͍̲̪̤̲͚͝͞ͅ ̶̢͉͓̬̳̑ͬ̾͊͢͝ţ̸̱͙͖̥͎̹̣̬̞̩ͨ͑͋̊ͦ̀͘͜h̸̵̡͉̙̼̝͈͉͂̽ͭ̈́̀e͂̀ͤ̑͐ͫ͂͆̂̓̿̚͡͏̷̧̯̻̯͔̹͇̫͈͉̝̟̹̪̤̝r̷͎͕͔͉̝͇̤̻͖̗̥̓̇ͮ̔ͣ́ͤ͌́͗̒̓ͫ͟ͅe͋ͧ̊̓ͤͤ̈͐҉̠̳̣̦͚̹͓̖̣̠̗͈͢͠ ̓ͤ̈́̾ͦ̍̋ͧ͏̷͈͕͕̙̹̟̹͖̥̟̱͇̭̻̝ͅͅį̶͕͎̘̳͉̦̰͔ͫ̌ͯ͋̒ͅs̛̰̦̭͕͇̰̣̠̬͉̺̙̖̗̻̻͙̽͋̅̅͐̉ͨͩ͛͋ͯ̇̈́ ̛̬͚͉̹̟͓͈͂͊̌̅͂ͭͫͣ̔͒ͯ͘͠n̡̆ͪ̏ͩ͗̊ͣ̓̉ͫ̒̑̔ͥ͛̈́̑̒҉̨͍̩̩̠̳̦̦͓͓͎͈̩̬̬̠͉͡õ̡̠͙̤̀̚̚ ̷̩̙̹͖͕̯͓̞̫̼̲̜͇͓̝̦͇̙̽̔ͣͥͩ͞ş̡̗̦̪͇̥͉͇̳̠̊̑ͦ͐̅͟l̒̉ͬ̽ͪ͐̏̐̄̓̍̑͢͏̵͍̭͉̳̜͈̳̭̪̯̬̳͜e̡̠̣̬̣̹͖̙̣̣̒ͦ̊̓ͥͮ́͞ͅȩ̛̝̼̘̻̫̲͎̤̗̥̔ͫ͛ͮͩ̔͊ͯ̓͒̓̌ͬ̎̾̀ͥͧ͘p̦̻̮̜̻͕͚̝͕̰̜̎͋̂̅̀͟͝


Byla tato recenze užitečná? Ano Ne
0 z 2 osob (0%) ohodnotilo tuto recenzi jako užitečnou
8.6 hodin celkem
Přidáno: 18. října
The puzzles are not so good. Just play Portal or Quantum Conundrum instead
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne
0 z 7 osob (0%) ohodnotilo tuto recenzi jako užitečnou
0.3 hodin celkem
Přidáno: 7. října
Terrible game. ABORT! ABORT
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne
0 z 9 osob (0%) ohodnotilo tuto recenzi jako užitečnou
0.2 hodin celkem
Přidáno: 11. října
this game is a rip off of portal 1 and 2 and the gameplay mechanic sucks my ballsack i can do better science by ♥♥♥♥ing myself this game sucks
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne
10.1 hodin celkem
Přidáno: 12. října
Super hra, niečo podobné ako portál, až na to že sa tu nehráte s portálmi pre vstup a výstup ale z magnetickými pólmi. Riešite hádanky a premýšľate ako prejsť do ďalšej úrovne. Odporúčam všetkým.
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne
10.2 hodin celkem
Přidáno: 10. října
this game was mint! fun puzzle mechanics and interesting story. value
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne
14.0 hodin celkem
Přidáno: 12. října
This is a fun little environmental puzzle game that borrows from some of the puzzle solving traits of Portal. The environments are pretty unique and the graphics are very nice. Controls felt perfect using Mouse and Keyboard. The story and dialogue are somewhat disjointed and the main character seems to be a bit bi-polar with his relationships to the NPC's who constantly seem to want to talk to him. That said, it gets the job done and mostly explains the change in environments. If you're in the mood for a fun puzzler, check it out. I had a lot of fun playing it.
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne
10.0 hodin celkem
Přidáno: 13. října
Magrunner: Dark Pulse has been called Portal with magnets meets Cthulu. It is an apt description, but not quite fair. It is portal only insofar as it is a FPS puzzle game, the feel is reminiscent of Portal, but it has it's own unique charm. A little more work on monster animations would have gone a long way, and the final "boss" is ridiculously difficult until you have the "AHAH!" moment, then the whole area can be completed in under 5 minutes because it isn't immediately evident what you need to do. The game is great fun, and quite original if you can push Portal out of your mind. Some of the puzzles are brilliantly put together. If you like Portal, buy it. If you like Cthulu, buy it. All I can say is:

Ia Ia Cthulu Fhtagn!
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne
4.6 hodin celkem
Přidáno: 16. října
Cool game that is like Portal but with polarities. The only bad thing about the game so far is the number of loading screens. They are quick but far too often. It takes a little bit away from the game, It makes it feel like a mission based game instead of an adventure like Portal.
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne
2.7 hodin celkem
Přidáno: 12. října
this game is like a remake to portal but so much diffent things you can do and i like the way that you can change the coulur of the map :)
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne
8.5 hodin celkem
Přidáno: 12. října
This is a puzzle-platformer that's slavishly similar to Portal 2 (with its Third Act borrowed from the original Half-Life), but with weak story-telling. Character motivations, actions & emotions have been molded to fit the narrative, and are thus rendered unbelievable. I suppose the developers did the best they could. It's worth one play-through, so buy it on sale.

While it's billed as "Lovecraftian," there isn't any exploration of the Cthulhu mythos. The Elder Gods are herein re-purposed as mere graphic assets; stand-ins as both villain and Macguffin. Not a shred of awe or horror is to be found here.

An aside: In spite of what many of the preview screenshots suggest, this game is in First Person perspective.
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne
0.5 hodin celkem
Přidáno: 9. října
Starts out as the Hunger Games, then becomes Portal
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne
13.7 hodin celkem
Přidáno: 12. října
Portal-like mechanics and a cyberpunk setting meet the Cthulhu mythos. I must say, I was intrigued, especially since I had never heard of this game until a year after its release. I grabbed it on discount for less than a latte. I was surprised at the production value. For an indie crowd-funded game, the graphics surprised me and the gameplay was tight. I am a bit disappointed that it's over, but I will admit that for the price, you can't expect a 60-hour long game. It didn't seem like a rushed ending though, so I am left fulfilled. If I had to point at anything bad, it would be that some mechanics are not introduced before becoming crucial... so you can be left in a position that you simply do not know what to do, especially when they add a time factor. On a few occasions, I had to turn to a walkthrough just to get an idea on what I am missing and then I would be good for a couple more levels.
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne
9.4 hodin celkem
Přidáno: 27. října
More entertaining than Portal. Definite mind benders on a few of the puzzles. Definitely grab this.
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne
1 z 1 osob (100%) ohodnotilo tuto recenzi jako užitečnou
1.2 hodin celkem
Přidáno: 24. července
Takto recenze bude hodně zvláštní, jelikož si nejsem jistý, zda ji doporučit nebo ne. Volím však Ano, pokud bude ve slevě za pár €, máte rádi puzzles a nevadí nízkorozpočtové zpracování, jděte do toho. Pojďme se podívat na pár detailů.

Recenzi se chystám doplňit v okamžiku, kdy hru dohraji nebo naopak definitivně vzdám ...

Kam šel příběh?
Z trailerů jsem čekal, že se na mě chystá mnohem akčnější Portal se silnou příběhovou stránkou. Alespoň takto na mě působil hlavní protagonista, který v traileru četně komunikuje s nějakým vědcem na druhé straně vysílačky. Až nepříjemným překvapením bylo intro ze statických obrázků a to ještě chudší než u Hard Reset nebo Mirror's Edge. Po krátkém čase stráveném ve hře v mé mysli přilétlo obrovské razítko s nápisem "LOW BUDGET". Kam šel příběh? No zatím nepřišel, jsem v části hry, kdy se věci podělaly a objevují se následky nějaké trans-dimenzionální CTHULHU návštěvy. Doufám, že mě hra v následujících kolech vpraví do pořádné příběhové atmosféry a nebudou to jen sterilní místnosti.

Otravné prvky mezi každým kolem
Jednotlivá kola, testovací místnosti jak by řekla GLaDOS, jsou prokládány postáváním v prapodivném výtahu a tlacháním s holograficky přenášenými účastníky rozhovoru. Jejich sdělení nejsou zajímavá a tak po rychlém prolítnutí titulků vždy přeskakuji na další větu. Animace hologramů je stále opakující se krátká smyčka a po chvíli to začne vypadat dost hloupě. S čím mě však hra neustále otravuje jsou takové ty tutorial tipy, že pokud chci, tak v nastavení mohu změnit barvy magnetického pole nebo že klávesou E mohu sebrat kostku. Tuto hlášku vidím velmi často i po překonání místností, kde bych se bez znalosti a použití klávesy E neobešel (v podstatě od první místnosti). Otravné!

Slušné logické hříčky
Logické hříčky nejsou zlé, v okamžiku, kdy hráč pochopí oč jde a jak se to ovládá, řekl bych, že jsou i snadné. Z několika počátečních kol jsem měl slušné záseky na úrovni toho, že jsem špatně koukal a netušil, že ten prvek pod plošinou, kterou chci rozhýbat, jsem schopen také aktivovat. Opět budu muset recenzi doplnit až po dalším průchodem hrou ...

Level design a vizuální zpracování
Zatím nemohu plně hodnotit, ovšem krom sterilního prostředí je level design značně zaměřen na řešení vlastních puzzle. Nesmí se příliš přemýšlet nad tím, že protagonista, který krom magnetické rukavice nemá žádné skákací či přistávací boty bez úhony může skákat z 5 metrové výšky nebo že nemá nohy (při pohledu dolů). Spousta lidí chválí grafiku, ovšem krom působivých vizualizací magnetického pole (přepínáno defaultně klávesou F) mě grafika neuchvátila. Škaredá není, ale realistické textury by neuškodily a UE3 na to má. Těším se však do vesmíru, kde to podle screenshotů vypadá mnohem zábavněji.

Verdikt
Hra slibovala něco více než jen first person puzzle ve stylu Portal, což je zklamáním. Ovšem pokud ji zhodnotíme jen jako onu puzzle hru a otravné cutscenes jako vylepšenou loading screen, je to dobrý titul, jednotlivé hádanky opravdu baví.
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne
35 z 48 osob (73%) ohodnotilo tuto recenzi jako užitečnou
12.4 hodin celkem
Přidáno: 23. srpna
I honestly enjoyed most of this game, which is why giving it a negative review bites. The problem is, the back chunk of the game is atrocious. You're suddenly going from what I referred to a couple of friends as "Hard-Mode Portal" (same 'solve the puzzle room' gameplay, with two-button controls, even if it's opposing magnetic polarities rather than holes in time/space) into a terrible action title.

I was going to recommend this with a caveat of "By the end, some puzzles become irritating due to the checkpoint system, where you may have to restart chunks of stage if you mistime a polarity swap or make a slight field mistake on some items", but no, when you suddenly have to begin juggling explosives to kill massive sahaguin and all sorts of tentacled beasties* whereas you were previously free to take time and puzzle things out? Ick. The final stages are the worst: one involves distracting and repeatedly-bombing a behemoth to reach an entrance within sight, and then the finale is an irritation because it combines waiting for enemy patterns with dodging instadeath and making precarious platforming leaps.

If you wanted an unpolished puzzle game, the first half or so is solid with little to no hand-holding (so it's got some brain-teasers for some of us). The latter bits, though? No. Nope no good no siree.

* I only mention this because while I was blind to the latter half of the game going all Cthulhu, I'm told the marketing heavily sold it as such? Either way, multiple people assured me it wasn't the spoiler I assumed.
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne
40 z 59 osob (68%) ohodnotilo tuto recenzi jako užitečnou
7.1 hodin celkem
Přidáno: 26. května
Ok so yes i will admit why i bought this game first,i am a huge H.P.Lovecroft fan and allways have been (read all the stories he has written and found that i enjoy his works but THE SHADOW OVER INNSMOUTH and THE CALL OF CTHULUH and probablly me favorites) and thats what first intrigued me about this game.
MAGRUNNER is very similar in play style to PORTAL,whereas in portal you have the "APERTURE HAND HELD PORTAL DEVICE" (god thats a mouth full) in MAGRUNNER you have the MAG GLOVE which fires 2 coloured charges.1 is green and one is red (push and pull mechanics come into play here-1 attracts and 1 repels) and it plays in much the same way as the "APERTURE...........oh lets call it the portal gun (its easier and doesnt take as long to wright) does in both of the PORTAL games.The graphics in MAGRUNNER are good and the music and overall feeling of dread that something may be coming for you at any point is quite intense at some points during the game.The story is told with gusto and never lets up (i havent finished yet but i am enjoying the story so far and i love the LOVECROFTIAN-(is that even a word DUH)-overtones in trhe story),as what starts out ot be a sci fi story about energy comsumption and finding new power sources soon turns into a horror induced nightmare and you find out why you and the other MAGRUNNERS are there and your purpass in the greater story is revealed.The main character is called DAX WARD and this sounds a lot like a character Lovecroft created himself CHARLES DEXTER WARD (any relation to this character is not know at this point as i havent finished the game just yet),DAX will no doubt before the end of the game encounter more similarities i dont doubt and will come across more of the horrors that Lovecroft created on the way.
I like this game and it is good to see a developer investing in a Lovcraft based game as there is not a lot (if any) out there (or film,tv series or any other medium for that matter),i would also reccomend that if you want to play anything inspired by Lovecrofts work also search out the game CALL OF CTHULUH : DARK CORNERS OF THE EARTH (also available on steam) as that is one of the best survival horror first person games i have ever played (finished it on the X BOX and going to play through on steam as soon as time permits).
So in closing if you loved PORTAL you will more than likely enjoy this and if you didnt steer clear and probably try DARK CORNERS OF THE EARTH instead as that game really does grab you by the throat and doesnt let go.
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne
12 z 14 osob (86%) ohodnotilo tuto recenzi jako užitečnou
10.2 hodin celkem
Přidáno: 18. srpna
Do i recommand this game? Maybe!
It took me 10 hours to finish the game, a third of that is playing, another third is thinking, and the last third is dying.
This game is a « portal » copycat, with magnetism as game engine, but the physics are often imprecise.
It remembers me another game, bad rats, when you think the solution correctly, you build the solution correctly, but it may fail just because of some pixels offset, or even worse, won't do the same result between two identical simulation!
A puzzle game can be hard and challenging, it's not the problem, but it shall not be « hard » to build the solution, it's just annoying and not enjoyable.
I give three situations you will encounter in the game:
- Sometimes you need many tries ( deaths ) just because the timing of platforms or cubes ( how hard is it to detect the peak altitude of a cube when you are riding it and then perform the correct imprecise jump!).
- Often (very often), and despite of the zoom feature, you will send your « newton » (a castable magnetic point) instead of setting the magnetism of a device, because we are talking about pixel aiming here...
- Sometimes, with the exact same configuration between two tries and when 3 or more magnetic points are involved, the result will differ, making you think your solution was bad at first. It's even worse when it happens on « catapults » because the cubes are snapped to the same precise position, so it's not even a targetting problem.

When i play a puzzle game, i don't wan't to be blocked because a piece don't fit well, i don't call that a hard puzzle but a glitched puzzle.

Anyway, the physics are also almost realist, it means when you expect to « capture » a charged object by using another object in vinicity, it will or not work depending of the momentum and the distance of the moving object, wich means some situations are complex but previsible, and added to the pre-existing points, you will be able and will need to place your own point (one at time) on almost any surface . In term of complexity, it worth the speed and direction conservation you have to master in portal when you use big falls to make big or long jumps ^^ This was the feature that made me go on to see what challenging puzzle was waiting for me in the next level, despite of the « glitches » i mentioned before.

The graphims are okay, and clear enough to focus on activable objects.

The story is a joke and the Cthulhu background is just a pretext to glue the puzzles together, don't expect epic fights ( there are only 2 kind of monsters, and they basically just walk towards you and you die on contact... the screenshoot are kind of lying btw. i suspect in early versions they just planned to use a countdown to add some stress) or deep story, everything is incoherent and not fun ( opposite to portal story), and the cutscenes are unskippable! ( remember i said you will die often not because you are not clever, but because of the unfair difficulty to build the solution, expect to see the same cutscenes often ). You will feel alone till the end.

There is a decent chance you won't finish the game because you won't enjoy it till the end, or even because it's too hard.
You may enjoy it if you don't mind loosing half of your play time because of the game and not because of you, the other half will show you how clever you are.

Byla tato recenze užitečná? Ano Ne