When technology meets Cthulhu! Magrunner: Dark Pulse is an action-puzzle game in which technology confronts the Cthulhu Mythos, as imagined by author, H. P. Lovecraft. You are Dax, one of seven Magrunners selected among the elite to participate in MagTech Corporation's space training program.
Потребителки рецензии: Много положителни (209 рецензии) - 86% от 209 потребителски рецензии за тази игра са положителни.
Дата на излизане: 20 юни 2013

Впишете се, за да добавите този артикул към списъка си с желания, последвайте го или отбележите, че не се интересувате от него

Закупуване на Magrunner: Dark Pulse

LUNAR NEW YEAR SALE! Offer ends 12 февруари

 

Рецензии

“Magrunner: Dark Pulse may be the first game in history to blend a near-future cyberpunk setting with the famed Cthulhu Mythos”
Gamezebo

“Magrunner looks to be a highly polished, mechanically successful first person puzzler with a great aesthetic and great puzzles.”
PCG Media

“MAGRUNNER IS REALLY DARN COOL!”
DESTRUCTOID

Относно тази игра

When technology meets Cthulhu!

Magrunner: Dark Pulse is an action-puzzle game in which technology confronts the Cthulhu Mythos, as imagined by author, H. P. Lovecraft.

You are Dax, one of seven Magrunners selected among the elite to participate in MagTech Corporation's space training program. But, what should be the chance of a lifetime quickly becomes a horrific nightmare.

Equipped with your Magtech glove, you must harness the ability to magnetically polarize and manipulate objects in the environment to survive and surpass challenging puzzles. Your reflexes and ingenuity will be pushed to their limits as you make your way through 40+ immense and dangerous levels, including high-tech training rooms and the endless chasms of the lost cosmos, on a path to confront the horrendous creatures of Cthulhu!

Системни изисквания

  Minimum:
  • OS:WINDOWS XP SP3/WINDOWS VISTA SP2/WINDOWS 7/WINDOWS 8
  • Processor:AMD/INTEL DUAL-CORE 2.4 GHZ
  • Memory:2048 MB RAM
  • Graphics:256 MB 100% DIRECTX 9 AND SHADERS 3.0 COMPATIBLE NVIDIA GEFORCE 8800/ATI RADEON HD 4800
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive:4 GB HD space
  • Sound:DIRECTX 9 COMPATIBLE
Полезни рецензии от клиенти
3 от 3 човека (100%) сметнаха тази рецензия за полезна
11.1 изиграни часа
Публикувани: 23 ноември 2015
Have you ever wanted to save the world from the dark forces of Cthulu using nothing but your wits and a magnet gun? Then this might be just the game for you.

First off it’s a puzzle platformer that’s very similar to portal but instead of wormholes it uses magnets to propel you around each stage. It takes a little getting used to but after a couple tries you’ll be an expert at it. The levels range from super easy to figure out to hair pullingly tricky, and with the addition of timed achievements there is a lot of replay value if you get stuck and miss the deadline. The gameplay is simple and fun allowing you to traverse the environment with ease and making you feel pretty clever when you figure things out.

The characters are not the most developed but I enjoyed their interaction, as Spartan as they are. The world in which the game is set on the other hand is pretty interesting. A super corporation run by philanthropist billionaire who hopes to save the planet and explore deep space using magnets and his own version of Facebook, sure I’ll bite. And wouldn’t you know it; Cthulu gets summoned and crashes the party.

The stage design is pretty awesome as well. It starts out in a giant clean and efficient facility specifically designed to test magnets, just as it should be before it all goes wrong and everything descends into chaos and disrepair. Then when you finally get settled with the creepy underbelly of the facility the game jumps the shark by teleporting you into space and surrounding you with monsters both petrified and living. All the while aforementioned Cthulu is ever present watching your every step along the way.

Over all it’s not a perfect game but it is well worth buying if on sale or at full price if you love the genre. The game is fun, the world is interesting and the lore is pretty deep for a puzzle platformer. Portal this isn’t but it’s great none the less.

Have Fun ^_^
Беше ли полезна тази рецензия? Да Не Забавна
3 от 3 човека (100%) сметнаха тази рецензия за полезна
13.4 изиграни часа
Публикувани: 29 декември 2015
Magrunner is a game that uses gameplay mechanics similar to Portal, you use primary and alt fire buttons to control objects, namely magnetic objects. The puzzles can be fairly challenging and there is a story to follow with characters that show up throughout the game. The acting is a bit cheesy and the main character is too often yelling, but if you're into low-budget sci-fi then you might like this game.

This game took me around 11 hours to complete.
Беше ли полезна тази рецензия? Да Не Забавна
5 от 7 човека (71%) сметнаха тази рецензия за полезна
1 човек намери тази рецензия за забавна
11.8 изиграни часа
Публикувани: 18 декември 2015
(Minor spoilers ahead)

This game is just Okay. There are much better Lovecraftian games than this and there are much better puzzle games than this. I am a big Lovecraft fan and I love all games Lovecraft. But this game just seems to ride on the Lovecraftian genre instead of adding anything to it. The story is underwhelming, however I must admit that it is really cool when ♥♥♥♥ starts to hit the fan and you hear some weird voices talk about Cthulhu. But other than that, the nouance dies out pretty quickly and becomes lackluster. Like I said prior, it doesn't add anything to the genre, it just abuses Lovecraftian fans to sell more copies.

But this game is not bad, it is just nothing special. It mashes together lovecraft and magnetic puzzle game mechanics. The puzzles are hard at times which is nice but they get kind of boring and that is the whole gameplay, if your entire gameplay gets boring and your story is lackluster, then you don't have a very good game.

There are also a few stupid things about the game. In case you did not know, magnets work by opposite polarities attracting. OPPOSITE! This game has the same (color) polarities attracting and the opposite (color) polarites repelling. That may be picky, but it is just really dumb and I cannot get over it. Also, at a certain point in the game (minor spoiler) you get to put the magnetic polarities anywhere you want to (rather than just changing the polarities of found objects) but the object it gives you when you shoot an area to put a polarity object there, is a ♥♥♥♥ing robot dog. It is so stupid. They ruined any horror aspect they had right there by putting a stupid ♥♥♥ robot dog WHERE EVER YOU SHOOT AT! The game Portal gave you a cool portal when you shot a wall, Magrunner gives you a robot dog. It is so dumb. Who's idea was it? "Hey I know! lets make it so instead of something cool when they shoot their magblaster, lets have a ♥♥♥♥ing DOG appear every time they shoot at anything! haha it is soo ♥♥♥♥ing LOVECRAFTIAN!"

Putting my rant about the stupid dog aside, this game is just all around disappointing. Get it if you really like puzzle games similar to portal. But do NOT get it if you are an H.P. Lovecraft fan, It is simply not worth your time nor money.
Беше ли полезна тази рецензия? Да Не Забавна
2 от 2 човека (100%) сметнаха тази рецензия за полезна
17.1 изиграни часа
Публикувани: 22 януари
At the beginning it's very difficult to learn how this "magnetism" works but after some practice you get used to it. The storyline in this game may not be a masterpiece but its all about puzzle's and this game has a lot of them. Some of them can be really frustrating though :P

I would give this game a sold 7/10.
Беше ли полезна тази рецензия? Да Не Забавна
104 от 149 човека (70%) сметнаха тази рецензия за полезна
108 човека намериха тази рецензия за забавна
5.3 изиграни часа
Публикувани: 11 октомври 2014
This is just a normal p̢͝u͘z̡͟z͏l͘͠ę game.

Nothing to see͝ ̵h͡er̷e

p̣̹̗̺͙̔͒̀l̻ͩ̏͐e̬͓̦̩̠̚͞aͦ̕ ḩ̖͕̪̘͔ͧ͒͑ͪͮ͛ͯͅe̤͍̲̫̳̰̘͓͙ͯ̿ͧ̃̿͗͐͛l͙̟͈̯̭̳̖̦ͮ͋̊̀͠pͧ̒͠͏̸̲͎̝̣̹̳͖

a̴̙̜̻̹̞̟͈ͦ̆̾͋̄͂̉̉͛̑͢͟͞͠f̢ͭ̒ͫ͗ͤͤ͋ͨ́͌͑ͫ̅͏̺̰̻̰͙̺̫̤̣̮̼̣̀͜t̸̽̋ͦͨ́̾̔ͭ͝͏̶̨̜̩̳̻͈e̡̯̝̟͇̦̰̟̦͈̳̰͕̬̹̘̖̰̋͗̄ͬ̄ͨ̏̐̔̌̚͜ͅr̴͉͙͕̙͚͕͍̹̩̤̤̞̺͍͈̳͈̟ͨ̾ͬ̌̿ͫͨ̔̔͆̽͂ͧ̊̎̿͟ͅ ̶̶͇̞̻̳̲͙͙͑̿͛ͬ͑̈͛̂̓͛̏͆͛͌̒̈́ͬ̌ͥ́̕ͅt̶̢̧̖̭̭̗̖̪̹̱͖̩͖̮͈̝ͤ̈́́͒ͬ͛́̃̽ͦͯ͌͂ͮ̐̽ͣͥ͜͝h̷̸͈͔̗͈͍͑͌͑ͯ̒̅͘͟͢ē̊ͫ̎ͣ͐̓͋͐̅ͧ̎̓̿͋͝͏̨͕̩͖̝͉̹̲̪̭̺s̥̹̗͙̝̻̦͈̐̌̏̈́͒̐̅͒͂ͨ̌̑̈ͦͩ̿̚͢ę͕̟͓̥̤̤͕͔̗̜̞͙̏ͥ̄̔̓ͭͨ̈ͪ̿́̚͠ͅ ̢̖̼̟̹̙̺͊̐̍͌ͨ̃ͭ̇̑ͭ̓̑ͬͨ̇͋͗̂͘ḍ̣͈̘̪̻̜͐̄͛ͤͥ͋ͮ͐͒̇ͨ̄̉̚͟͟r̡̡͂̾ͧ͐͌̚͟͏̨͉̜̮̩̥͎̼̙͍̥̫ę̴̛̮̫͈̫̙̤͉̝̮̱͎͎͈͙̱͇̍͑̌̍͒͊̽ͨ̆̽̽ͩ͠a̋ͩ̏ͭͥ̀ͫ̇̌́̀͊ͥͭ͆ͭͧ̚̕͢͏̴̙̩͔̪͎̰͠ͅm̵͕͉̩̺̼̍ͤ̅ͨ̑̔̏ͩ̾͐̅ͣ̈̚͘s̢̈́̍̐ͦ̌ͬͨͩ͋́͟҉͔̞̟̪͍̲̪̤̲͚͝͞ͅ ̶̢͉͓̬̳̑ͬ̾͊͢͝ţ̸̱͙͖̥͎̹̣̬̞̩ͨ͑͋̊ͦ̀͘͜h̸̵̡͉̙̼̝͈͉͂̽ͭ̈́̀e͂̀ͤ̑͐ͫ͂͆̂̓̿̚͡͏̷̧̯̻̯͔̹͇̫͈͉̝̟̹̪̤̝r̷͎͕͔͉̝͇̤̻͖̗̥̓̇ͮ̔ͣ́ͤ͌́͗̒̓ͫ͟ͅe͋ͧ̊̓ͤͤ̈͐҉̠̳̣̦͚̹͓̖̣̠̗͈͢͠ ̓ͤ̈́̾ͦ̍̋ͧ͏̷͈͕͕̙̹̟̹͖̥̟̱͇̭̻̝ͅͅį̶͕͎̘̳͉̦̰͔ͫ̌ͯ͋̒ͅs̛̰̦̭͕͇̰̣̠̬͉̺̙̖̗̻̻͙̽͋̅̅͐̉ͨͩ͛͋ͯ̇̈́ ̛̬͚͉̹̟͓͈͂͊̌̅͂ͭͫͣ̔͒ͯ͘͠n̡̆ͪ̏ͩ͗̊ͣ̓̉ͫ̒̑̔ͥ͛̈́̑̒҉̨͍̩̩̠̳̦̦͓͓͎͈̩̬̬̠͉͡õ̡̠͙̤̀̚̚ ̷̩̙̹͖͕̯͓̞̫̼̲̜͇͓̝̦͇̙̽̔ͣͥͩ͞ş̡̗̦̪͇̥͉͇̳̠̊̑ͦ͐̅͟l̒̉ͬ̽ͪ͐̏̐̄̓̍̑͢͏̵͍̭͉̳̜͈̳̭̪̯̬̳͜e̡̠̣̬̣̹͖̙̣̣̒ͦ̊̓ͥͮ́͞ͅȩ̛̝̼̘̻̫̲͎̤̗̥̔ͫ͛ͮͩ̔͊ͯ̓͒̓̌ͬ̎̾̀ͥͧ͘p̦̻̮̜̻͕͚̝͕̰̜̎͋̂̅̀͟͝


Беше ли полезна тази рецензия? Да Не Забавна