รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
Guns of Icarus Online is the premier airship combat game. With a good ship and the right crew, you can conquer the skies!
บทวิจารณ์จากผู้ใช้:
ล่าสุด:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (128 บทวิจารณ์) - 81% จาก 128 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ใน 30 วันล่าสุดนี้ เป็นแง่บวก
โดยรวม:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (11,128 บทวิจารณ์) - 94% จาก 11,128 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย: 29 ต.ค. 2012

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ไม่รองรับภาษาไทย
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รองรับภาษาท้องถิ่นของคุณ กรุณาตรวจสอบรายชื่อภาษาที่รองรับก่อนทำการสั่งซื้อ

ซื้อ Guns of Icarus Online

สั่งซื้อ Guns of Icarus Online Alliance DLC ล่วงหน้า

สั่งซื้อ Guns of Icarus Online + Alliance Collector's Edition Bundle ล่วงหน้า ชุดรวม (?)

มี 3 ผลิตภัณฑ์: Guns of Icarus Online, Guns of Icarus Online Alliance DLC, Guns of Icarus Online Collector's Edition Upgrade

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (140)

9 สิงหาคม

Guns of Icarus Alliance Open Alpha now Closed


We're finished with our first week of the Alliance Open Alpha and we've returned Guns of Icarus to its regular PvP battles.
Coming out soon will be stats, lore, and everything we've learned from your amazing feedback.

Thank you everyone for a great week!

10 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

31 กรกฎาคม

Guns of Icarus Alliance Open Alpha Live Now!!The Alliance Open Alpha begins Monday, August 1st, and the skies will fill with new exotic ships, new lethal weapons, and new strange locations. It’s a dangerous new world and you’re going to fly in it.

Servers will go down at 12 am Eastern Monday and be back up at roughly 6 am Eastern. From 8/1 to 8/8, you will be able to experience 3 new Alliance game modes - Assault, Defense, and Retrieve - over six new maps. You’ll find yourself flying and crewing on four new ships with access to 4 new guns in the service of one of four factions. All of these new contents will be in service to the first war of Icarus. Defend a homeland, launch a daring attack, recruit mercenaries, and build defenses as you and other players attempt to dominate the world. Can you rally your faction and turn the tide of the war?

How to Fight a WarEvery battle you fight will change the world around you as you apply points, recruit troops, and build defenses.

When you first start Alliance, you’ll pledge to one of the four available factions. The honorable Baronies, industrious Anglea, sage Chaladon, or devious Mercantile.After you’ve chosen your side simply press Play and begin!

By pressing play, the matchmaker will find you a match, and points will be applied to your faction's side, you’ll progress through your faction (up to rank 4 for the Alpha,) and earn points for your war chest.

To specify where you want to fight for and apply your earned points towards your faction’s war efforts, click World Progression on the main menu. From this map screen, you can spend from your war chest by click on a territory and then click on Reinforce to improve attacks and defenses of the territory. By click on the territory, you’ll also dedicate your next battle there. Your war chest will increase in size as you rise through the faction, earning the opportunity to horde and use more resources for your side.

Full Patch Notes


Alliance Alpha Features (August 1st - August 8th):

Ships-The Chaladonian Shrike

The Order of Chaladon have been known as peaceful and reclusive, but the pull of war and the planet’s dilapidated state are starting to change traditional Chaladonian values.  Being the mad scientists, the Shrike uses heavily modified balloon gas technology in order to support the ship’s heavy armaments on such a small frame.  If you look closely, you may see some of this gas leaking from various pipes on the ship—a common issue with this new substance.  The Shrike’s movement is and durability comparable to that of the Squid’s but with additional firepower.The Anglean Corsair  

Like its creators, the Corsair is extremely rugged and is not easily budged.  Based on ancient war machine designs, the Corsair is ideal for inserting itself into a fray of enemies and simultaneously dispatching them from multiple angles.  Gameplay wise, the Corsair takes cues from the Spire in its layout.  The Corsair has multi-tiered decks and a massive interior.  Given the ship’s toughness, scurrying up and down ladders can be kept to a minimum for a skilled engineer.The Fjord Baronies Crusader

Long, sleek, and painstakingly crafted, the Crusader plows its way through enemy lines in glorious charges. Stained glass and crisp design hide a hardened workhorse that has served the Baronies through many conflicts. More dangerous than its sturdy frame and protected balloon is its unique heavy weapon angles which give it an edge over opponents, catching them by surprise.The Mercantile Guild Magnate

Luxury and violence have no closer merging than the Mercantile’s Magnate. Blistering with weapons on both its port and starboard the Magnate is invulnerable to flanking. While exquisitely cut sails and an aerodynamic design, has turned this heavily armed and armored ship into a nimble beast of the sky comparable to a Goldfish.

Maps-Oblivion Approach- Retrieve

Similar areas like this one lay scattered across the world, but no route is more deadly than Oblivion Approach.  Its deep ravine cuts a narrow passage that’s too risky for most traders to fly in.  The low traffic and multitude of nooks makes it an ideal place for marauders to hide or even be used as an escape route.  There have been tales of robbers successfully making their getaway through the approach, using the jagged terrain to lose their pursuants.  Must feel terrible to get robbed and crash your ship in a single day.  Hope that doesn’t happen to you anytime soon.Voyager’s Cove- Defense

The Voyager’s Cove takes place off the coast of Chaladonian shores.  Judging by the ruins, it was once a bustling coastal city that has since been reclaimed by the sea.  Now, the cove is an important defensive location linking the Isle of Chaladon to the mainland.  This new map follows the Defense mode ruleset and is designed for 3-4 player ships.Seas of Alleron- Assault

It is known that the world has changed its face many times over.  Now, Alleron wears an arid mask of sand and scorching heat.  However, there is evidence that briny waters once bathed the obelisks that lay partially buried in the dust.  Of course, this also means the seas left many valuables resources behind.  Sifting sand and drilling through rock is a time intensive process, but a worthwhile enough endeavor that many parties fight over the production facilities that lie in the old seas.Parous Glen- Assault

Raw materials drive conflict and Parous Glen’s unique location gives it access to material impossible to find anywhere else. Numerous refineries and outposts drill and process ores day and night. The sound of rumbling and grinding is only ever broken by the sound of raiders attempting to destroy this fortress of manufacturing. Attackers will be quick to find these bases more prepared for war than any stronghold.Thornholt Crest- Retrieve

A fractured church sits at the heart of Thornholt, surrounded by a broken crown of rails from before the age of air.  The crest it sits on provides a natural bastion for numerous outposts and refineries. Unfortunately this also means it is a natural target as well. Numerous factions attempt to plunder the resources tucked away in the crest following the now broken rails to rich targets.Devil’s Eye- Defense

The Hot springs of Devil’s Eye are beautiful and pristine, but the smell of sulfur nearly suffocates any near. It is this sulfur that brought giant refineries and loading docks. Tucked within a crater the Devil’s Eye Citadel can only be reached from 3 angles of attack. These lanes are littered with the wreckage of many who believed they could make it through dangerous paths.

Weapons and Tools-Seraph Tempest Missiles

The Fjord Baronies have always had a distinct flair to every aspect of their culture from their attitude, dress, and even weaponry.  Taking a cue from this tradition, the Seraph Tempest Missiles not only provide a spectacle to behold but also excellent support capabilities.  The missiles’ movement are known to trick enemies into thinking that shots have been missed, but with a guided aim the missiles will travel to its intended target despite taking a few detours along the way.

Use its unique aiming mechanic to dodge obstacles and hit enemy mechanical components to disable them.  If the enemy’s armor is down, the Seraph Tempest Missiles also do substantial damage to hulls.Charybdis Gas Mortar

Even though Chaladonian researchers tend to not exclusively focus their work on war applications, many of their experiments have unintended side effects.  When trying to find new ways to disperse aerosols, and new environmentally safe pesticides, something went awry.  The dispersal method worked fine, but the pesticide didn’t work as intended.  Instead of killing deadly insects, it was better at corroding metals and gunking up intricate mechanical parts.

When the specially designed shells make impact, chemicals are released in the form of a deadly green cloud that will slow down any ship that gets caught.  The cloud will slowly eat away at metal armors, engines, and weapons.  There’s even a handy early detonation function on the shells too.Februus Weaponized Coil

Reverse engineering parts unearthed from the frozen tundra, the Anglean Republic has reconstructed methods to temporarily store an electrical charge.  At first, they were disappointed by their inventions’ instability but soon realized that it could be weaponized to devastating effect.

The gun fires an electrical charge that arcs between multiple enemies. Hold the trigger to charge up to 6 seconds.  The damage and the number of jumps increase with charge time. It has a minimum charge time of 3 seconds.Aten Lens Array

Harnessing the power of the sun via a series of carefully crafted lenses, the Mercantile Guild is able to burn its enemies with a focused beam of light.  Only the Guild is able to procure such valuable diamonds and crystals that make up the weapon’s intricate lens array.  The armament’s devastating effectiveness easily justifies its costly construction.

To operate the Aten, hold down mouse to start shooting. The longer you train the beam on an enemy ship, at the expense of less turning arc and movement, and the the more damage the gun would inflict.

[NEW ENGINEER TOOLS] Armor Kit and Fail-safe Kit  

Both kits are buff tools, bringing the total buff tools to 3.  Buffs can only be applied one at a time and cannot be stacked.  Armor kit will apply armor to any component for a set duration of time, or until armor has depleted.  Fail-safe Kit applies a rebuilder automaton for a set duration of time.  When a component with the Fail-safe buff/automaton is downed, it will begin to rebuild itself.  Normal assistive rebuilding still works.   Once rebuilt, the buff/automaton is removed.


Changes:

 • Engine updated to Unity 5.x (5.2.5)
 • Director budgeting improvements
 • uning reflection/ambient balance in metalmap shaders
 • Tweaks to have correct teamcolor sails on shrike
 • Gun Particle Update
 • Protection map lightmapping
 • HUD typeface overhaul for clarity
 • Red sandstorm skies redone
 • Stronger Boss Weakpoint Material Coloration/Animation
 • Moved defeat camera from the Parous Glen Lava
 

Alliance Fixes:


 • UV mismatch on triplanar effects
 • Newly registered accounts can't choose a faction
 • Smoke or trail stucks
 • Display issues for "inactive" assault bases
 • Visibility shader issues
 • Players collide with other ships/bases
 • Mobile drill damage shatter is not consistent in game
 • Issue with smoke on Small Bases
 • Very bright spotlights
 • LOD issue on cannon
 • Baronese Boss gun animation
 • Gun Handles are not animating on the laser gun
 • Flare collision is zeroed out in transform
 • LOD problem from resulting double mesh
 • Assorted fixes to postprocess-less outlining
 • Meshes overlapping issue on merchant boss ship
 • Wrong EndMatch Camera placements on player ships
 • LOD checks and tweaks for player ships and boss ships
 • Dark Lighting on Faction Selection Page when using "Low" settings
 • Boss and cloud bug
 • Chat window layered above Match End Background
 • Background music cuts out whenever another sound is played
 • Lens flares make terrain see through
 • Closet room adjustments for properly showing costumes’ color
 • World Progression Battles disappear after playing match

Skirmish Fixes:


 • First-time player tooltips stuck
 • Particles remain after reloading Banshee
 • Long clan names overlap clan experience text
 • No tray icon when running in borderless windowed mode on Linux
 • Rubber mallet is clipping through the AI's body in tutorial
 • On player's initial spawn the initial spawns are being used along with normal team spawn points
 • Speech icon is visible on the screen after crew forming and returning to Main Menu
 • Offscreen rope flag animation is delayed
 • Repair point and weapons bars shrunken textures
 • typos in tutorial
 • Flickering textures on Junker
 • Score isn't shown on map
 • Player model clipping on Junker
 • Typo in Lochnagar ammo description
 • Reload animation and actual reload is not synchronized when gun gets destroyed then rebuilt
 • Recruit from queue button is not visible for the lobby creator
 • Traveller theme's objects are dark on Junker
 • Missing ship collision sounds
 • Can’t receive PMs after multiple name changes
 • Missing an in-game achievement icon for “All Tutorial Gold”

 • *Traveller theme issues with low shader setting [/*]
 • HTML tags in player’s name

36 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

บทวิจารณ์

“This indie gem is in fact funking awesome.”
Massively

“Those looking for a team-based challenge will find plenty to love with Guns of Icarus Online.”
Penny Arcade

“Guns of Icarus Online scratches a certain itch that few other games can reach.”
IGN

เกี่ยวกับเกมนี้

Guns of Icarus Alliance Pre-order

Get early access to Guns of Icarus Alliance DLC before official release! To help us test and follow the development, please email us at feedback@musegames.com with your steam receipt. Help us make Alliance the best it can be!

Guns of Icarus Alliance is the PvE Expansion DLC and is now available for Pre-order. From a single pilot to as many as 16 players can unite in their battle for the wasteland, completing objectives in all new PvE/Co-op game modes like capturing cargo or destroying drilling platforms. You just need to grab your friends and go. Choose a faction and unlock their special costumes, weapons, and airships as each victory brings your faction one step closer to their ultimate goal of reshaping the world.

Guns of Icarus Online

Hop aboard a steampunk airship with friends and play as Gunner, Engineer, or Pilot. Gun down dirigibles, repair your way out of danger, pilot the ship into combat. Are you a decisive Captain or dutiful Crew? Teamwork is required to survive the skies of the premier airship combat game: GUNS OF ICARUS ONLINE!

Raising the stakes on team-based PvP combat with an emphasis on strategic competition and truly cooperative play, Guns of Icarus Online is the best airship-to-airship combat game that’s all about teamwork, tactics, and fast-paced action. With a good ship and the right crew, you can conquer the skies!

Key Features


 • Richly crafted steampunk/dieselpunk-inspired world
 • Genre-busting gameplay with strategy, navigation, shooter, and time-management elements
 • Pick a role to suit your play style: Pilot, Gunner, or Engineer
 • Choose your airship and its weaponry to execute the perfect strategy as a Captain
 • Form a group with up to 3 other friends and crew a ship together
 • Integrated voice chat keeps you in constant contact with your teammates
 • Diverse ship classes and tons of weapons to choose from with realistic flight and projectile physics
 • Massive air battles with up to 32 players in a match
 • Multiple game modes including Deathmatch, VIP, King of the Hill, and Crazy King
 • Rise in the ranks! Earn titles and cosmetic items as you progress
 • Achievement system fully integrated with Steam achievements
 • Balanced, competitive matches reward strategic, skillful play, not level grinding
 • Show off your style with a wide range of cosmetic options in the in-game store with an amazing dye system
 • Support Workshop for hats, goggles, and ship decals
 • 1st person and 3rd person camera modes
 • Custom games with spectator mode for streaming and tournament play

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Minimum:
  • OS:Windows 7
  • Processor:2 GHz processor
  • Memory:2 GB RAM
  • Graphics:Intel HD3000, Nvidia GeForce GT8600 or equivalent
  • DirectX®:dx90c
  • Hard Drive:3 GB HD space
  • Other Requirements:Broadband Internet connection
  Minimum:
  • OS:Mac OS X 10.6
  • Processor:2 GHz processor
  • Memory:2 GB RAM
  • Graphics:Intel HD3000, Nvidia GeForce GT8600 or equivalent
  • Hard Drive:3 GB HD space
  • Other Requirements:Broadband Internet connection
  Minimum:
  • OS:Ubuntu 12.04 LTS, 32-bit (Linux machine configuration not supported)
  • Processor:Dual-core 2 GHz
  • Memory:2 GB RAM
  • Graphics:Intel HD3000, Nvidia GeForce GT8600 or equivalent, supporting Shader Model 3 equivalent
  • Hard Drive:3 GB HD space
  • Other Requirements:Broadband Internet connection
บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ
ระบบบทวิจารณ์จากผู้ซื้อได้รับการอัปเดตแล้ว! เรียนรู้เพิ่มเติม
ล่าสุด:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (128 บทวิจารณ์)
โดยรวม:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (11,128 บทวิจารณ์)
โพสต์ล่าสุด
Black Bird
4.8 hrs
โพสต์: 12 มิถุนายน
เข้าserverตอนกลางคืนไม่ได้รอจนไม่รอละอะนานจาดดด
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Pharah
10.4 hrs
โพสต์: 31 พฤษภาคม
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาฟรี
มันมาก
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
ความเต้อ
4.0 hrs
โพสต์: 7 เมษายน
Not bad Not good :D
5/10
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
PussyFace
4.9 hrs
โพสต์: 13 กุมภาพันธ์
This game is very nice
maybe it should be esport
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Shiru
4.1 hrs
โพสต์: 31 กรกฎาคม 2015
ชอบๆ ภาพสวยดี
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Ter Blah Blah
18.5 hrs
โพสต์: 22 มิถุนายน 2015
สำหรับคนที่เบื่อเกมแนวเดิมๆซ้ำๆซากๆ แนะนำเกมนี้เลย
ไม่ขอบรรยาย อยากให้ลองเล่นดูเอง
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
nail456 [TH]
9.7 hrs
โพสต์: 18 มิถุนายน 2015
สนุกใช้ได้ถ้าไม่ติดว่าหน่วงเพราะเล่นเซิฟนอก 8/10
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Kamen Rider Fourze
0.9 hrs
โพสต์: 15 มิถุนายน 2015
...
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
☮ POOH RIN ☮
12.7 hrs
โพสต์: 21 พฤษภาคม 2015
หลายๆ คนอาจจะไม่เคยได้ยินข่าวและไม่รู้จักกับเกมนี้เลยก็ว่าได้ สำหรับเกม Guns of Icarus Online เกมนี้ และวันนี้กระผมก็เลยถือโอกาสหยิบจับเกมนี้มาคุยกันเสียหน่อยดีกว่า เพราะช่วงนี้มีแต่ข่าวเกมแนว MMORPG กันตลอด Way เลย เบื่ออะครับ มันเบื่อ ขอแปลกๆ แหวกๆ บ้างเหอะนะ ซึ่งก็เห็นว่าเจ้าเกมนี้มันน่าสนใจดี เลยหยิบข้อมูลเล็กๆ น้อยของเกมนี้มาให้เพื่อนๆ ชาว EXP ได้ชมกันสักหน่อยแล้วกันเนอะ

จากการที่ไปค้นคุ้ยหน้าเว็บไซต์หลักของเกมนี้ก็ทำให้เราได้รู้ว่าเกม Guns of Icarus Online เกมนี้เป็นผลงานของทีมพัฒนาเกมที่มีชื่อว่า MuseGames และเรื่องราวและการดำเนินเกมต่างๆ ภายในเกมนี้ เราจะสวมบทบาทเป็น หนึ่ง ใน 3 ตำแหน่งที่มีให้เลือกเล่น (ปัจจุบันยังมีแค่ 3 แต่ไม่แน่ใจว่าอนาคตจะเพิ่มเติมมาอีกหรือไม่) โดยจะมี นักบิน (Pilot), พลปืน(Gunner), และช่างเครื่อง(Engineer) ครับผม

แต่ละอาชีพสามารถอัพขึ้นไปเป็นตำแหน่งกัปตันได้ด้วยเช่นกัน อาจจะมีอารมณ์คล้ายๆ กับหัวหน้ากิลอะไรประมาณนั้น อีกทั้งสงครามที่น่าสนใจในการเล่นก็ยังมีจุดเด่นๆ อย่างการแย่งชิงปราสาท การรวมตัวกันเป็นแก๊งค์เพื่อทำกิลด์และเข้าร่วมในศึกสงครามเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่ เหล่าผู้เล่นอาจจะได้สัมผัสอารมณ์การรบที่แปลกออกไปจากที่เคยเจอมาในหลายๆ เกม

แนะนำซื้อเล่นกับ friend ครับเล่นกับต่างชาติสื่อสารลำบาก

9.9/10
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
nutpanee
1.0 hrs
โพสต์: 27 เมษายน 2015
เกมดีไม่มีพิษภัย
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
บทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ที่สุด  ทั้งหมด
5 จาก 5 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
23.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 24 กุมภาพันธ์ 2015
เป็นเกมที่สร้างมาได้ดีมากๆ เกมหนึ่ง

จุดเด่น
- เป็นเกมแนว Steampunk theme ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองสูงมาก
- รูปแบบการเล่นเป็นแบบ Co-op ที่ท้าทายทุกคนในทีมอย่างแท้จริง
- กราฟฟิก สวยงาม สมจริง
- ได้สัมผัสกับบทบาทการเป็นลูกเรือ Airship ที่ต้องทำหน้าที่ประสานงานกันให้ลงตัวและเข้าขากันได้ ซึ่งไม่มีเกมไหนเหมือน
- เหมาะเป็นเกมที่จะซื้อเก็บเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆ
- ราคาไม่สูง เมื่อเทียบกับคุณภาพของเกมที่จะได้สัมผัส

จุดด้อย
- ต้องใช้เวลาซักระยะหนึ่ง ในการทำความเข้าใจ Mechanic ต่างๆ ของเกม
- ชุด Cosmetic ต่างๆ ต้องเสียเงินซื้อเพิ่ม (แต่ไม่ส่งผลต่อ gameplay)
- การสื่อสารมีอิทธิพลสำคัญมากต่อการเล่น ทำให้ในกรณีที่เกิดปัญหาในการสื่อสารขึ้น เช่น พูดกันคนละภาษา
หรือ ภาษาอังกฤษสำเนียงไม่ตรงกัน อาจทำให้การเล่นไม่สามารถเป็นไปได้โดยราบรื่น

โดยรวมแล้วถือได้ว่าเกมนี้ทำออกมาได้ดีมาก (9/10)

เซิร์ฟเวอร์ของเกมในปัจุบันครอบคลุมทั้งโซนอเมริกา ยุโรป แล้วก็เอเชีย
แต่ตอนนี้คนส่วนใหญ่ที่เล่นจะเป็นคนยุโรป-อเมริกันซะส่วนใหญ่ เพราะเกมยังไม่แพร่หลายมากในโซนเอเชีย
สนับสนุนให้ซื้อเกมนี้มาเล่นครับ รับรองคุ้ม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 4 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
37.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 22 เมษายน 2013
สนุกมากเกมทำได้ไม่เหมือนใครจริงๆ

เป็นสนามรบกลางอากาศจะเป็นกัปตัน คนซ่อมเรือ หรือ คนยิงปืนก็แล้วแต่จะเลือก

เล่นแล้วไม่เจอปัญหาแลคเท่าไรอยากให้มาลองครับสนุกมากตอนแรกๆอาจต้องทำความเข้าใจหน่อย
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
20.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 26 ธันวาคม 2014
สนุกครับมาเล่นด้วยกัน
เน้นทีมเวิร์คใครชอบมาเลยครับ
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
6.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 24 พฤษภาคม 2014
ก็ใช้ได้นะ
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
10.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 21 กุมภาพันธ์ 2014
บอกคำเดียวว่ามันสุดๆๆ แนะให้จัดเดียวนี้เลย
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
6.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 20 กุมภาพันธ์ 2014
I love this game because this is a teamwork game if u have a friend to play with you it will be great thing.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 3 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
79.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 23 มิถุนายน 2014
แนะนำเลยครับสำหรับคนที่ชอบเล่นเป็นทีม ซึ่งทีมเวิคสำคัญมากสำหรับเกมนี้ สำคัญกว่าความสามารถเฉพาะบุคคลเสียอีก

ข้อดี
-เน้นทีมเวิคเป็นหลัก (ดังนั้นอาจจะต้องหาทีม และ ใช้ไมค์โครโฟนในการสื่อสาร)
-กราฟฟิคภาพจัดอยู่ในระดับสวย
-ไม่ใช่เกม PAY TO WIN
-มีห้องสำหรับ NOVICE หรือผู้เล่นใหม่ (ซึ่งเล่นได้เฉพาะผู้เล่นที่มีเลเวล1-3 หากมีตัวละครใดเกินเลเวล3 จะเล่นโหมดนี้ไม่ได้)

ข้อเสีย
-ถ้าคุณเป็นคนไทยอยากจะเล่นให้ลื่นต้องเล่นในห้องเอเชีย หรือ โอซีเนียเท่านั้น เพราะปิงเซิฟเวอร์ทวีปฝั่งยุโรปและอเมริกาสูงมาก หรืออีกทางเลือกคือยอมจ่าย VPN เพื่อเล่นให้ลิ่น
-ระบบStore กิ๊กก็อกมากๆ ออกแบบมาไม่ค่อยดี
-มัระบบTutorials แต่ไม่คอยจะช่วยผู้เล่นได้สักเท่าไร
-มีแผนที่ให้เล่นน้อย
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 2 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
8.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 20 พฤษภาคม 2014
9.5/10
สุดยอดมากครับ เปนเกมที่เพอเฟคเเละสนุกมาก บ่งบอกถึงทีมเวิคในทีมได้เลยครับ
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
0 จาก 1 คน (0%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0 จาก 1 คน (0%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์